Serstech: Minskad omsättning men vinst

Alright, då har Serstech presenterat sin niomånadersrapport. Med en tio procentig nedgång i aktien var domen hård mot teknikföretag. Här är några snabba punkter från kvartalet. Nettoomsättningen 6,7 (8,5) Mkr och resultatet landade på 1,8 (0,3) Mkr. För året hittills landar omsättningen på 16,2 (9,2) Mkr och resultatet ligger på 4,6 (7) Mkr.

T f vd beskriver kvartalet som tidigare. Man arbetar med att bearbeta marknaden och leverera beställning på 67-miljoners-ordern. Samtidigt medger bolaget att det är långa ledtider för nya affärer, att man bör satsa på kommers som i det korta perspektivet håller bolaget flytande. Ett alternativ är då att fokusera på att OEM-tillverka enheter åt större aktörer, vilket stöds av flera goda argument. Däribland det faktum att dessa aktörer redan har etablerade distributionskanaler och marknadsföring. Det är vidare inte något som konkurrerar med den övriga verksamheten utan skulle kunna ses som ett komplement. Därtill har Serstech sin egen mjukvara Chemdash vilken konkurrenterna inte, så vitt jag vet, har tillgång till.

Framöver ligger fokus på att lösa vd-frågan. Som det är nu har bolaget ingen vd utan en tillförordnad sedan den förra av familjeskäl var tvungen att kliva ner från posten. Jag tycker det är helt okej och bolaget har varit tydligt med när det skedde och av vilka skäl. Det vekar inte finnas några meningsskiljaktigheter inom bolaget sedan denne alltjämt arbetar inom bolaget, om än i mindre utsträckning. Vidare måste bolaget fokusera på att skapa affärer i närtid för att kunna hålla uppe omsättningen och kassaflödet. Till dess har bolaget tagit ett kortfristigt lån om 5 Mkr för att skapa likviditetsutrymme i räkenskaperna. Lån är alltid lån men det är försvarligt om det finns ett destignerat syfte, vilket kan tycks ha i det här fallet.

Hur ska man se på aktien och bolaget? Risken har ökat sedan bolagets likviditet har sinat, leveranserna har dragit ut på tiden och man har inte vunnit liknande ordrar sedan genombrottsordern. Aktien har till följd av detta rekylerar tillbaka. För den långsikte kan en stororder i kombination med framgångsrik OEM-tillverkning skapa triggers i aktien men till dess är aktien kall. I och med att det är ett mikrobolag tar det tid innan marknaden har erkänt bolaget och dess kommers. Det bör därför vara motiverat att ge bolaget utrymme att bearbeta marknaden och marknadsföra sin produkt innan den hängs ut helt.

Bevisligen finns ett intresse för den här typen av teknik, vilket är ett stöd i analysen av bolaget. Därtill med ökad omsättning och flera kunder tror jag deras mjukvara med abonnemang kan ge ett stabilt kassaflöde. Till dess har bolaget en del att bevisa.

 

Skribenten äger aktier i bolaget.

Annonser

BiBB: Betet som gav 3 gånger pengarna!

Alright. BiBB Instruments. Vi skrev om bolaget den 7 oktober i år. Bolaget som noterades på Aktietorget 27 oktober i år öppnade på 5,85 kr. Sedan dess har den åkt ända vägen upp till dagens 16,60 kr. En ordentlig resa för sparare som tecknade aktier vid introduktionen.

Bolaget värderas i skrivandets stund till 136 Mkr. Vad som i huvudsak har hänt sedan sist är att bolaget har

 1. erhållit etiktillstånd för att inleda en klinisk studie för tidig diagnos av lungcancer med EndoDrill,
 2. lämnat in ytterligare europeisk patentansökan, och
 3. erhållit patentgodkännande från europeiska patentverket.

Kan detta vara vad som har triggat kursen i kombination med en intressant produkt och marknad? Kanske. Finns det fallhöjd i aktien? Absolut. En kort uppvärdering utan återkommande triggers skulle kunna sänka kursen något. Samtidigt har bolaget en intressant produkt och en tydlig kommersiell affärsidé. Etablerar sig bolaget hos sjukhus och vårdinrättningar borde bolaget ha goda möjligheter att stjäla marknadsandelar om produkten är vad den förespeglas vara. Patent kopplade till produktportföljen är viktiga vilket garanteras i och med patentgodkännande.

Vad är dina tankar kring BiBB Instruments? 

När ska man behålla resp. sälja av ett innehav?

En något tvärvetenskaplig frågeställning i gränslandet mellan investeringar och psykologi befinner sig frågan om när ska omdisponera sitt innehav. Jag kan tyvärr inte ta åt mig äran för uppslaget utan diskussionen väcktes först på Gustavs aktieblogg. Spana gärna in den! 

I mina ögon sett är investeringar inte komplicerat. Däremot gör vi det komplicerat genom att påverkas av psykologi kring innehaven. Nedan följer ett antal punkter som jag utgår ifrån.

 1. Det är aldrig fel att ta hem en vinst. En aktie som har gått rakt upp i grafen och som aldrig tycks sluta nå ATH är en bra aktie! Det kan vara så att aktien har vuxit ur allokeringen i portföljen och att en del av den bör viktas om och fördelas på andra aktier i portföljen. Det här greppet kan vidtas i syfte att låsa in vinsten och minska risken i portföljen. Om man däremot gör bedömningen att bolaget växer uthålligt och ligger i en positiv trend är det okej att låta innehavet bestå, givet att det inte strider mot din allokering.
 2. Sälj en aktie som inte följer din analys. Innan du köpte in dig i ett bolag, vad kom du fram till i din analys? Om aktien och bolaget inte utvecklar sig som du hade tänkt finns det ingen anledning att hoppas på bättre tider. Detta för att (i) minska förlusten i det befintliga aktieinnehavet och (ii) öka vinsten genom att placera pengarna i en aktie/fond eller annat som faktiskt ger dig avkastning och inte tvärtom.
 3. Ska man köpa en aktie som har tappat betydligt i värde och därför är ”undervärderad”? Nej inte per automatik. Den här frågeställningen bygger på att bolaget de facto är värderat under sitt eget inneboende värde. Märk skillnaden mellan marknadsvärde och intrinsic value (inneboende värde). Aktiemarknadens värderingar av aktier följer inte alltid några givna lagar. Det brukar oftast finnas en anledning till varför bolag värderas ned kraftigt! Marknaden kan värdera ner ett bolag som inte infriat en prognos eller på grund av småsparare som agerar irrationellt genom att handla i aktier med lägre likviditet. Det kan jämföras med sunda bolag som har ett underliggande starkt värde i termer av realtillgångar, know-how, patent, anläggningstillgångar, varumärke osv. Att framgångsrikt köpa in sig i ett bolag som har värderats ner 20, 30 eller 40 procent beror på många saker. Däribland om bolaget kortsiktigt är undervärderat sett till bolaget verksamhet i övrigt.
 4. Ledningen och bokföringen. Ett företag är en verksamhet med en eller flera ledare. Om gruppledaren inte gör sunda prioriteringar eller låter missköta företagets bokföring då är inte gruppen framgångsrik i termer av förtroende, regelefterlevnad eller respekt. Att medvetet eller omedvetet gå bakom ryggen på sina egna är en variabel som är omöjlig för investerare att förutse. Vid minsta tecken på oegentlighet bör man dra öronen åt sig och bedöma om det är en ledare och en verksamhet som man vill placera sina pengar i. Det är återigen en fråga om risktagande hos investeraren. En del risker är värda att ta, men när det kommer till ledningen så är det en tämligen lätt fråga att besvara – nej.
 5. Delta i nyemission. Det här är en fråga som har diskuterats en del på Mikrobolagsanalys. Samtidigt är frågan i mina ögon ganska lättbesvarad – vad säger din analys av caset? Om du gör bedömningen att bolaget kommer använda pengarna på ett sunt och effektivt sätt är det försvarligt att ta risken att delta i nyemissionen. Om syftet är grumligt och möjligheten överutnyttjad hos bolaget, då är risken högre. I slutändan blir frågan vad man vill göra med sitt eget kapital. Vill jag överräcka mitt kapital till ett bolag som redan går med vinst eller ett bolag som kanske kommer att gå med vinst, oklart när, men kanske. Pratar man storbolag är frågan lite yvig eftersom de sällan behöver externt kapital, men beträffande mikrobolag är den desto mer träffande.

Easyfill: Vad har hänt på ett år?

I december i fjol skrev Mikrobolagsanalys grundaren Håkan Sjölanders aktieförsäljning. Han sålde på 12 kronor och cashade in för detta runt 9 Mkr. Vad har hänt sedan dess i bolaget? Vi gör en uppföljning i termer av omsättning, resultat och marknadsvärde.

Till att börja med kan konstateras att bolaget har havererat kursmässigt. Från 12 kronor har sedan aktien till idag fallit till 5,65 kr. Bolaget värderas därmed till 413 Mkr.

I augusti presenterade bolaget sin halvårsrapport vari det framgick att omsättningen hade ökat till 32 (26) Mkr medan förlusten hade blivit större från minus 2 Mkr till nu drygt minus 4 Mkr.

Bolaget som har tagit fram en hyllprodukt som ska underlätta påfyllning m.m. av kylvaror, förvärvade under året ett norskt släpvagnsföretag genom apportemission som tycks vara kassaflödespositivt. Det är däremot svårt att se synergieffekter med bolaget kärnverksamhet(?)

Under året har man skrivit avtal med en tysk kedja EDEKA och blivit godkänd som leverantör för hela kedjan. EDEKA är Tysklands största livsmedelskedja med 12 000 butiker. Därtill har man haft en dialog med flertalet potentiella spanska och franska kunder. I USA låter man världens (!) största livsmedelskedja med 12 000 butiker utvärdera bolagets Rotoshelf. Notera att det av någon anledning är i samma storlek som EDEKA. Hur det här kommer sig framgår inte av delårsrapporten.

På den redovisningstekniska sidan har revisor uttalat sig och anfört anmärkning för fjolårets årsredovisning. Av vad som framgår har bolaget inte redovisat och betalat in skatt i enlighet med skatteförfarandelagen. Som jurist ser jag ytterst allvarligt på detta. Ett bolag som inte uppfyller de skatterättsliga krav som ställs på verksamheten gör fel prioriteringar. Nu verkar bolaget ha anställt en ekonom som ska försäkra att detta inte händer igen. Men att låta verksamheten ha sin gilla gång och förbise skyldigheter av denna dignitet är inte acceptabelt, än mindre för ett bolag som är noterat och som har haft ambitioner att noteras på First North (vilka planer har lagts på is).

I mars i år gick ledningen ut med att man såg nyhetsbrev som en bra kanal ut till marknaden. I samma PM lät man dock understryka att man endast avsåg kommunicera ”läget” och inte skulle gå ut med kursdrivande information. Det här är i mina ögon totalt slöseri med sin egen och anställdas tid. Sådan information som är värd att kommunicera med marknaden gör bolaget genom ett pressmeddelande (som troligtvis då innehåller kursdrivande information eftersom den är av värde för marknaden). Annars ska man inte befatta sig med att serva otåliga aktieägare. Detta fenomen har även Cybaero anammat, oklart varför.

Sammantaget verkar bolaget arbeta med distributionsavtal med olika kedjor. Arbetet tycks bära viss frukt sett till omsättningstillväxt, vilken också kan förklaras med förvärvet av ett släpvagnsföretag. Easyfill är fortfarande inte kassaflödespositivt utan visar förlust för året hittills. Därtill har aktiekursen inte givit aktieägarna något att hurra för. I ett sådant här bolag har jag svårt att se hur jag som investerare ska kunna bedöma output. Det är många variabler. Samtidigt tycks det som att bolaget arbetar med logistik och ny design av sina produkter däribland Rotoshelf. Det återstår dock att se hur lång tid det tar, om, bolaget realiserar vinster av detta värv.

 

Axfood: Willys går alltjämt starkt

Under veckan har Axfood presenterat sin niomånadersrapport.

Skärmavbild 2017-10-20 kl. 19.03.44

Bildkälla: Axfood, niomånadersrapport

Som vi ser så ökar omsättningen stadigt med högt ensiffrigt tal. Däremot har rörelsemarginalen fått sig en känga. Men kassaflödet från den löpande verksamheten är till och med starkare än fjolåret.

Tillväxten drivs på av förvärv, nyetableringar, och ett starkt erbjudande hos Willys som växte med drygt 12 procent! Jag har sedan länge trott på Willys koncept. Med en växande befolkning och prismedvetenhet hos en större del av befolkningen i kombination med ett rimligt utbud är Willys intressant. På Hemköp-fronten nämner vd Hemköp City i Stockholm som en belastande del i kostnaderna samtidigt som man fäster tilltro till investeringarna och utrullningen av e-handeln. Vd nämner även en logistik omorganisation som ska skapa synergier och skalfördelar.

Försäljningen av egna märkesvaror uppgick till 29,3 procent, jämfört med 27,4 procent året innan.

För framtiden går parollen alltjämt tillväxt, omnikanal och prisvärt kunderbjudande. Matinflationen bedöms under 2017 hamna runt 2 procent. Av dessa två procent kommer Ica, Axfood Coop mfl. slås som marknadsandelar. För Axfoods del befinner sig bolaget i en positiv trend och verkar ha tagit fasta på fördelar en omorganisation kan medföra samtidigt som är villig att ta kostnader för e-handeln. Pris och kvalité är två grenar man tävlar i om konsumenterna. Bevisligen gör Axfood flera sker rätt.

Marknaden tog emot rapporten väl och har handlat upp aktien till över 150 kr. Detta skall jämföras med dagen då SEB skrev ner aktiekurserna för ICA och Axfood genom en analys vari man såg farhågor med lågpriskonkurrens. Axfood sjönk då till 137 kr. Är aktien övervärderad givet en kurs på 150 kr? PÅ rullande 12 månaders uppgår vinsten till 7 kr per aktie vilket innebär att den handlas 21,4 gånger årsvinsten. Axfood har historiskt handlats till högre multiplar och så länge bolaget befinner sig i en positiv trend med växande utdelning har aktien stöd.

Inlägget är redigerat sedan publicering

Skribenten äger aktier i bolaget.

Cybaero: Begärd företrädesemission ger utspädningseffekt om 67 procent!

Den 17 oktober 2017 föreslog ledningen ännu en i raden av nyemissioner riktade till bolagets aktieägare. Bolaget vill ta in mellan 45-50 Mkr före emissionskostnad. Hur mycket är bolaget värt? – 25 Mkr! Om det är någon gång marknaden ska vara skeptisk så är det nu!

Mikrobolagsanalys har tidigare uppmärksammat läsarna om antalet nyemissioner som ledningen har aviserat. Sedan år 2001 har bolaget tagit in kapital minst en gång per år. Det har sannerligen ackumulerats till en hel del kapital som ägarna har tillskjutit. I gengäld har aktiekursen gått från ett marknadsvärde om 1,8 miljarder kronor sommaren  2014 till dagens 25 miljoner kronor.

I den här emissionsrundan vill bolaget ta in kapital för att ”fokusera på att stänga affärer i närtid och fortsätta utveckla sitt helhetskoncept och serviceverksamhet, Air Services.” Vidare ger ledningen uttryck för att det finns en förväntad efterfrågan om 600 Mkr för deras containerlösning. Och denna gång trycker man även på att bolaget har halverat kostnaderna. Bra där!

Men kan man inte stänga affärer ändå? Alright. Hur ska man tänka som befintlig aktieägare eller åskådare. Jag skulle i vilket fall som helst fråga mig

 1. om bolagets historik och nuvarande affärskoncept är värt risken?
 2. hur länge kommer pengarna räcka och därefter, är bolaget helt plötsligt kassaflödespositivt eller behöver det ännu mer kapital?
 3. Bolaget har nyligen fått två trancher av Bracknor, och vad har de pengarna använts till och hur hög burn-rate har bolaget haft mot bakgrund av dessa medel?
 4. Vad är det konkret som har förändrats och utgör det tillräckligt skäl för att bolaget har stöpts om, eller har man bara justerat retoriken?

I sitt pm från den 17 oktober skriver bolaget ”förväntas efterfrågas starkt” om containerlösningen.”En aktieägare borde höja på ögonbrynen av att läsa en sådan formulering. Sysslar bolaget med containerverksamhet eller drönare?

 

Inlägget är en åsikt och ska inte ses som en rekommendation. All aktiehandel är förenad med risk.

Tele2: Stenbeck vet hur man levererar!

Igår presenterade Tele2 en kanonrapport.

Skärmavbild 2017-10-20 kl. 07.45.12

Bildkälla: Tele2, niomånadersrapport

Omsättning som mobila tjänsteintäkter ökar. Bolaget vände ett minusresultat för fjolåret till positivt för kvartalet. Samtidigt ska man komma ihåg att bolaget har genomgått lite av en transformation de senaste två åren bestående i ett kostnadsbesparingsprogram, köp av TDC:s företagsdel i Sverige och investeringar i Nederländerna och Kazakstan.

Jag har alltid imponerats av Tele2. Bolaget har genom åren skiftat ut stora belopp till aktieägarna och på något finurligt sätt investerat sig fram i Europa och vid rätt pris sålt, ex. Ryssland för ett antal år sedan.

Den vägen bolaget befinner sig på just nu fokuserar på kostnadsbesparingar, synergier och ökad tillväxt inom data samt fokus på företagsaffärer.

Vad händer framöver? 

Bolaget har justerat sin finansiella guidning och bedömer att bolaget ligger bättre till än estimerat då man lade den nuvarande finansiella planen. CAPEX bedöms öka nästa år, varvid den är något lägre nu. Kassaflödet är starkt vilket kan innebära att utdelningspolicyn ses över. Enligt tidigare plan var uppskattat att kassaflödet skulle täcka utdelningen från 2019 års vinst. Men där ligger vi troligtvis ett år före, vilket är ytterst glädjande för aktieägarna som därutöver kan förvänta sig en extrautdelning tack vare försäljningen av verksamheten i Österrike.

Bolaget tycks fortsätta sin tillväxtresa tack vare bra produktutbud och kostnadsprioriteringar. Minskningen i roamingintäkter påverkar bolaget men enligt vd väcks den uteblivna delen upp av ökad tillväxt. Aktien ökade norr över 5 procent på rapporten och handlas nu till 100 kr. Det innebär en direktavkastning om 4 procent för verksamhetsåret och i vart fall 5 procent för 2018. Nedsidan tycks vara begränsad eftersom bolaget befinner sig i en positiv trend med kassa (cirka 10 miljarder). Sedan ska noteras att skulderna motsvarar kassans storlek, men historiskt sett har Tele2 alltid var duktiga på dynamisk balansräkning.
Skribenten äger aktier i bolaget.