Genesis IT: Klart bättre resultat lyfter aktien

IT- och molntjänstbolaget Genesis IT kom in starkt med sin halvårsrapport under förmiddagen. Aktien har handlats upp kraftigt tack vare en omsättningstillväxt på 46 procent.

Det går riktigt bra för IT-företag just nu. Provide IT meddelade också positiva siffror för första halvåret. Genesis IT som erbjuder moln- och driftslösningar för små och medelstora bolag hade under andra kvartalet en omsättning 21 020 (14 350) KSEK och visade upp ett nästan dubblat resultat från föregående år 4 633 (2 269) KSEK.

Under kvartalet har bolaget tagit hjälp av externa utvecklare och påbörjat rekrytering av ny personal mot bakgrund av en ökad orderingång. Mycket talar för att bolaget kommer att fortsätta visa god tillväxt även framöver.

Aktien handlades upp till 19 kronor under dagen och bolaget värderades i skrivandets stund till 177 miljoner kronor. Bolagets kassa var mycket likvid vid periodens utgång. Likviditets uppgick 14 133 KSEK. Tillräckligt mycket för investeringar, uppköp och utdelning till för verksamhetsåret 2016.

Annonser

Gullberg & Jansson: Skatt sänkte marknadens humör

Miljöteknikbolaget Gullberg & Jansson var ett i raden av bolag som under dagen presenterade sin halvårsrapport. Kraftig omsättningstillväxt samt mycket goda utsikter för helåret. Marknaden sänkte dock aktien med 10 procent sedan vinsten blev lägre än förväntat – på grund av skatt.

Första halvåret, januari – juni 2016

 • Nettoomsättning 36,1 (29,0) MSEK
 • Rörelseresultat, EBITA 4,0 (2,8) MSEK
 • Resultat efter skatt 2,9 (2,8) MSEK
 • Resultat per aktie 0,36 (0,47) SEK
 • Soliditet 73 (70) procent

Andra kvartalet landade omsättningen på 28,5 (23,2) miljoner kronor och bolaget redovisade en kvartalsvinst om 3,5 miljoner kronor. 0,41 kronor per aktie. Under föregående år redovisades ingen skatt på årets resultat till följd av historiska förlustavdrag.

Bolaget förvärvade Poolvärlden och Stads & Parkprodukter i mars, vilket bidrog till en nettoomsättningsökning med 25 procent och ett väsentligt förbättrat rörelseresultat under första halvåret 2016, jämfört med föregående år, enligt vd. Koncernen består då av moderbolaget Gullberg & Jansson med de två namngivna dotterbolagen.

Under kvartalet tog bolaget in drygt 3,1 miljoner kronor, före emissionskostnader, genom nyemission. Det fanns stort intresse och nyemissionen övertecknades med 281 procent. Likviditetsmässigt stod därför bolaget starkt vid utgången av kvartalet. Kassan uppgick till drygt 8 (1,2) miljoner kronor.  Goda förutsättningar för fortsatta förvärv finns därför framöver.

Aktien störtdök dock till synes av det redovisade lägre resultatet. Aktien stängde ner 10 procent, 7,20 kronor. Börsvärdet är 61,8 miljoner kronor.

Cybaero: Kraschlandar efter rapportbesvikelse

Cybaero meddelar under fredagsmorgonen att bolaget gör en förlust om drygt 50 miljoner kronor för första halvåret. Samtidigt vittnar rapporten om att bolagets kassa har sinat och ledningen söker efter sätt att tillföra nytt kapital i bolaget – igen. Några nyheter om Jolly eller AVIC framgår inte av rapporten. Nu väntar bättre kostnadskontroll och marknadsföring av bolagets produkter.

Perioden januari 2016 – juni 2016

 • Nettoomsättningen uppgick till 1,1 MSEK (2,7 MSEK)
 • Rörelseresultatet uppgick till -47,8 MSEK (-30,6 MSEK)
 • Resultat efter skatt uppgick till -49,6 MSEK (-30,9 MSEK)
 • Resultat per aktie uppgick till -1,57 SEK (-1,72 SEK)

Under det första halvåret har bolaget genomgått en vd-rockad och genomfört demonflygningar samt fabrikstester åt kinesiska tullen (Jolly). I juni kom bolaget överens med Jolly om att tre system skulle levereras i augusti och betalningen skulle då även erhållas. Ordern är värd 5,5 miljoner euro.

Bolaget genomförde en nyemission i början av året och tog då in drygt 21 miljoner kronor. Under halvåret har bolaget även upptagit nya lån till ett värde av 34 miljoner kronor. Totalt har alltså bolaget fyllt på kassan med 55 miljoner kronor. Samma belopp som Jolly-ordern. Vid utgången av perioden uppgick bolagets likviditet till drygt 10 miljoner kronor. Med tanke på att bolaget har förbrukat kapital och investerat i fortsatt verksamhet är det därmed högst aktuellt att ta in mer kapital, vilket också framgår av rapporten.

Vidare framgår att resultatet under perioden har påverkats negativt med 2,7 miljoner kronor avseende reservering för befarad förlust i ett pågående kunduppdrag. Insatser med tester och systemintegration har blivit mer omfattande och kostsamma än ursprungligen beräknat.

På den positiva sidan är att bolagets vd har tagit kostnadsfrågan på allvar och infört generella kostnadsbesparingsprogram. Vidare har även ytterligare kraft lagts på effektivare säljprocess och marknadsföringen av bolagets produkter.

Bolagets aktie reagerade kraftigt och handlades ner mot nivåer runt 11 kronor, -15 procent.

Nordic Camping: Ökad vinst

Det går bra för campingbolaget. Under andra kvartalet förvärvades Hagöns Camping och under juli kunde bolaget se en ökad omsättning mot tidigare år.

 • Nettoomsättningen ökade till 39 031 (30 916) KSEK
 • Rörelseresultatet var 3 883 (646) KSEK
 • Resultatet efter skatt ökade till 3 702 (266) KSEK

Den kraftiga tillväxten och starka resultatet skall ses i ljuset av den stora migrationen vi upplevt under året, enligt rapporten. Även omsättningen för traditionell camping, husvagn och husbil, har ökat under första halvåret och det med 10 procent.

Bolaget har också noterat en ökad husbilstrend som märks tydligt på dess anläggningar. Anläggningen City Camp Stockholm, där Nordic Camping & Resort nyligen investerat och byggt upp en modern husbilscamping, visar på mycket bra resultat.

Vid periodens utgång uppgick bolagets likvida medel till 30 488 KSEK. Bolagets kassaflöde från den löpande verksamheten var 14 134 (17 718) KSEK. Bolagets nettoskuld uppgår till 11 095 KSEK.

I den inledande handeln backade aktien drygt 3 procent och handlades runt 24 kronor.

Vill du läsa på mera om Nordic Camping & Resorts? Här finns en genomgång av bolaget.

Bahnhof: Stabil rapport med goda utsikter

Bahnhof, som tillhandahåller serveutrymme och internet- samt telefoni, presenterade under tisdagen en stabil rapport för andra kvartalet med antydan till goda utsikter framöver genom stora teknikinvesteringar.

Omsättningen uppgick till: 196,6 Mkr (154,4 Mkr)
Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: 22,9 Mkr (19,5 Mkr)

Resultat efter skatt uppgick till: 17,2 Mkr (15,4 Mkr)
Resultatet per aktie uppgick till: 2,09 kr (1,81 kr)

Under kvartalet tog bolaget marknadsandelar på både privat- och företagssidan. På företagssidan tecknar Bahnhofs företagssäljare nästan 1 000 företagsaffärer (976 stycken), vilket kan jämföras med 565 avtal samma period år 2015. Dessa tjänster kommer att påverka kommande kvartal i positiv riktning, heter det i rapporten.

Företaget satsar också stort på infrastruktur. Totalt har 46 miljoner kronor investerats i teknik och satsningar har gjorts på utrullningen av det nya höghastighetsnätet. Ytterligare 54 miljoner ska investeras.

Den sista juni var kassan 130 miljoner kronor. Kassaflödet var visserligen negativt under perioden (minus 44 Mkr) men det berodde på en stor aktieutdelning i maj (35 Mkr) och investeringar i teknik och nät, som belastade kassaflödet med ytterligare 46 Mkr.

Bahnhofs prognos för år 2016 är ett rörelseresultat (EBIT) på 95 Mkr, med en omsättning på 800 Mkr för helåret.

Bolagets aktie rekylerar försiktigt till 202 kronor efter rapporten. Börsvärdet uppgick till 2,1 miljarder kronor.

Dalsspira: Mjölken når ut till hyllorna

Mejeribolaget Dalsspira presenterade sin rapport för tredje kvartalet den 19 augusti och redovisade god omsättningstillväxt men sur förlust. Bolaget har kunnat driftsätta ett mejeri och levererat produkterna ut till butiker. 

April-Juni 2016 (Tredje kvartalet 2015/2016)

Nettoomsättningen uppgick till 1 148 (341) tkr, vilket motsvarar en tillväxt om 237%. Rörelseresultatet före avskrivningar och räntekostnader uppgick till -631(-26) tkr.

Resultat före skatt uppgick till -1 087 (-45) tkr. Resultat per aktie uppgick till -0,38 (-0,045) kr.

För de tre månaderna ackumulerat uppgick omsättningen till 2 025 (1 082) tkr, vilket motsvarar en tillväxt om 87 procent. Resultat föreskatt är -2 652 (-215) tkr.

Av rapporten framgår också att försäljningen tagit ordentlig fart under sommaren. Under  juli såldes mejeriprodukter motsvarande 1 655 tkr. Dalsspira har även ingått ett regionalt avtal med Axfood. Detta ger goda förutsättningar för att nå ut med produkterna. Tidigare finns liknande avtal med Ica och Coop.

Rapporten visar att bolaget expanderar och genom strategiskt viktiga avtal och utbyggnad av mejerianläggning skapar förutsättningar att kunna leverera sina produkter. Även om kvartalet präglades av högre kostnader till följd av ovannämnda utbyggnad och lageruppbyggnad finns de ekonomiska förutsättningarna i närtid att hantera visst övergående investeringar. Soliditeten var goda 69 procent.

Aktien har sedan rapporten den 19 augusti handlats ner till 13,70 kronor från 14,60 kronor. Dalsspira Mejeri har idag ett börsvärde om 37,8 miljoner kronor.

Provide IT: Ökning på alla rader

Webbapplikationsföretaget Provide IT presenterar under måndagen en rapport som tog marknaden på sängen. Både omsättningen och vinsten ökade. Även om bolaget verkar på en konkurrensutsatt marknad övertygar ledningens arbete. 

Totala intäkter uppgick till 3 585 (2 605) TSEK.
Rörelseresultat efter avskrivningar uppgick till 1 295 (1 015) TSEK.
Resultat efter skatt uppgick till 1 011 (793) TSEK. Skattekostnad är schabloniserad.
Resultat per aktie uppgick till 0,173 (0,136) SEK.

Omsättningen ökade med 35 procent och vinsten med 44 procent.

Bolaget noterades under sommaren på Aktietorget med en kraftigt övertecknad introduktion. Under andra kvartalet fick bolaget ett uppdrag att ta fram ett e-handelssystem för en befintlig kund värt motsvarande 500 KSEK.  Vidare avser de två grundarna och huvudägarna att skänka aktier till de anställda. Som motprestation fordras att de anställda arbetar minst två år på företaget.

Vårt kassaflöde var något sämre än beräknat under kvartalet, säger vd Bawan Faraj. Detta beror på att ett antal kundprojekt blivit mer omfattande än planerat, förstås positivt, men ertalet kundprojekt har fram till nu inte alltid delfakturerats. Denna rutin har nu setts över, enligt Faraj. Han säger också i rapporten att grunden för säljavdelningen har lagt och att kommande kvartal har goda förutsättningar att kunna leverera ett ”uthålligt försäljningsarbete mot såväl be ntliga som nya kunder.”

Bolagets aktie noterades i skrivandets stund 14 kronor och bolaget värderades till 80 miljoner kronor.