Provide IT: Rapportkommentar Q3

Bolaget uppvisar en omsättningsökning med 27 procent medan vinsten för perioden är mera blygsam. Bolaget befinner sig i en positiv tillväxttrend sett till de nio första månaderna. Vinsten per aktie uppgår till 0,456 kr för de nio första månaderna. Med denna utveckling är höstens utdelning kassaflödesgenererad.

Klart är att jag låg något högt i bedömningen av tillväxt och vinsttillväxt. Estimat baserades på en årlig tillväxt om 20 procent, oaktat fjolårets fadäs med produktionen.

Omsättningen uppgick i tredje kvartalet till 4 586 (3 623) TSEK medan vinsten blev till 1 168 (1 121) TSEK. Det motsvarar en vinstmarginal om 25,4 procent. Detta ska jämföras med första kvartalets motsvarande siffra om 27 procent samt andra kvartalets marginal om 21 procent. Sett till helåret uppgår vinstmarginalen hittills till 24,6 procent.

Förväntningarna om en högre tillväxt låg i korten. Men vinsten då? I resultaträkningen framgår att personalkostnaderna har ökat till 2 338 (1 607) TSEK, motsvarande 51 procent av omsättningen. Faktum är att dessa kostnader historiskt har legat i häradet 50-53 procent. Det är inget i den delen av kostnadskostymen som sticker ut. Jämför man omsättningstillväxten om 27 procent så har personalkostnaderna ökat med 45,4 procent. Det är en delförklaring till varför vinsten inte har ökat mer än med blygsamma 4 procent.

En post i resultaträkningen är intressant ”övriga externa kostnader”. För perioden uppgick den till 710 (559) TSEK. Vad omfattar denna? En högst spekulativ tes är dels externa juridiska och administrativa konsulter möjligen relaterade till förvärv och bolagets Aktietorgsnotering (vilket medför ett ökat redovisningsansvar och därmed förenade kostnader). Men, be aware of denna oöverlagda idé. Notera vänligen vidare att bolaget under samma period 2016/17 genomförde en företrädesemission, vilken kostade i storleksordningen 400 TSEK. Givet att bolaget använder främst egen personal och därmed förlitar sig mindre på externa samarbetspartners, utgör denna kostnadspost något annat relaterat till verksamheten.

Angående det här strategiska förvärvet, vilket jag målar upp ett avtryck av, i stycket ovan uttalar sig vd ”vidare planerar och arbetar bolaget fortfarande med att genomföra ett strategiskt förvärv. På så sätt beräknas fortsatt omsättning- och resultattillväxt genom både organisk tillväxt och strategiska förvärv.”

Kan det vara så att ledningen medger att resultatet på sista raden är något skralt, men har en plan för bolagets framtida omsättnings- och vinsttillväxt? Absolut. Är det något konstigt att formulera sig på det här sättet? Verkligen inte. Det är ett sätt att valla fåren-till-aktieägare, som förväntar sig PM vardera vecka om guld och gröna skogar.

Skämt åsido. Rapporten avspeglar rimligen verksamhetens nuvarande läge och satsningar. Semi-kassan uppgick vid periodens utgång till 24,6 Mkr. Sedan utdelningen i höstas har man genererat 2,6 Mkr. Detta tack vare att starkt kassaflöde. Bolaget binder obefintligt med kapital, lager eller andra insatsvaror samt saknar långfristiga skulder för vilka man inte behöver binda upp kassaflöde av sådant skäl.

Ponera att bolaget gör 0,20 kr i vinst för fjärde kvartalet och därmed för helåret 0,66 kr. Det täcker fjolårets utdelning samt en tio procentig ökning. Det är inte fy skam. Bolaget som tidigare meddelat att man avser att dela ut vinsten handlas i sådana fall till ett p/e-tal 13,6 inkl. kassan och direktavkastning om 7,3 procent. Detta är oaktat förvärvsberäkningar. 41 procent av marknadsvärdet utgör osysselsatt kapital. När del av kassan sätts i arbete borde en viss hävstång uppstå.

Frågan är hur pass väl bolaget hittar en kompletterande förvärvskandidat, priset och synergier i verksamheten.

Skribenten äger aktier i bolaget.

Annonser

Provide IT: Estimat inför Q3

Den 27 februari presenterar bolaget siffrorna för tredje kvartalet 2017/18. Fjolårets kvartalsrapport var inte något annat än en besvikelse på grund av produktions-bekymmer. Detta under bolagets troligtvis mest betydelsefulla kvartal. Det positiva utav detta är att bolaget kan överraska ordentligt eftersom förväntningarna är lågt satta.

Förra året meddelade bolaget följande siffror avseende tredje kvartalet 16/17:
– Totala intäkter uppgick till 3 623 (3 620) TSEK,
– Rörelseresultat efter avskrivningar uppgick till 1 437 (1 865) TSEK,
– Resultat efter skatt uppgick till 1 121 (1 454) TSEK.

Det är svårt att sia om vad bolaget skulle ha haft för omsättningstillväxt. Men om vi utgår ifrån en omsättningstillväxt om 20 procent. För fjolåret borde omsättningen ha landat i häradet 4,3 Mkr och om vinsten efter skatt utvecklades på samma sätt, 1,7-1,8 Mkr.

Vad har vi för parametrar att ta hänsyn till i år och vad kan vi dra för slutsatser från Q2 17/18? Bolaget levererar uppdrag som tidigare, har och fortsätter att rekrytera och tagit och slutfört uppdrag i Norge som redan från och med detta kvartal kommer att synas i rapporten. I övrigt har vi en fortsatt stark konjunktur med fokus på digitalisering och digital närvaro (hemsidor, appar och molnlösningar) vilket gynnar IT-konsulterna.

För tredje kvartalet 17/18 estimeras följande

Totala intäkter: 4 900-5 100 TSEK
Resultat efter skatt: 1 600 – 1 800 TSEK (0,24 – 0,27 kr/aktie)

Estimatet har följt samma årliga tillväxtökning om 20 procent.  Rörelsemarginalen uppgår till drygt 32 procent, vilken är något högre än andra och första kvartalets (21 respektive 27 procent). I beaktande har tagits arbetsstyrkan, den positiva trend bolaget visar från andra kvartalet och ett visst marginallyft tack vare Norge. Samtidigt vill jag inte tro att satsningen i Norge kommer att återspeglas i siffrorna i alltför stor mån utan att det slår igenom successivt. Vidare bör viss notering göras kring kostnaderna för personal.

 

Skribenten äger aktier i bolaget.

Så här gick det för mikrobolagen under 2017!

Alright. Ännu ett år till handlingarna. Och visst har det varit ett händelserikt år. Börsen har överlag utvecklats relativt bra, även om en viss justering har skett, men vi slutar året med ett antal procent ut. På mikro- och småbolagsfronten har några av de bolag som Mikrobolagsanalys följer gått från klarhet, medan andra har haft det betydligt motigare. 

Mejeribranschen har de senaste åren fått betydande utmaning av alternativ till den traditionella mjölken. I stället för ”mjölk” så finns det ett utbud av mandel-, quinoa-, cashew-, kokos-, soja- och havredryck. Ett bolag som har kämpat med omsättningen är Dalsspira. Mejeribolaget som för två år sedan stöpte om sitt varumärke, investerade i en ny och större produktionsanläggning samtidigt som bolaget finansierade investeringarna med nyemission. Dalsspira Mejeri har återigen genomfört en nyemission, eller i vart fall är i begrepp med detsamma, för att förbättra likviditeten och skapa förutsättningar att öka produktutbudet. Hur detta slutar återstår att se, men något graverande är att omsättningen har parkerat vid 1,9-2 Mkr i månaden. Det verkar tyvärr som att tillväxten uteblivit. Bolaget resonerar nu i termer av att öka marknadsföringen och erbjuda kunderna flera produkter.

Om inte mjölkdryck är läsarens dryck så kanske kaffe är det. Sjöstrand Coffee är också relativt nytt på Aktietorget och har i stort sett redan från noteringen för snart två år sedan utvecklats negativt. Bolaget är i dag värt cirka 11 Mkr och har tappat osannolikt mycket i värde på grund av svag omsättning och låg efterfrågan av bolagets produkt(!). Nu har bolaget börjat fatta galoppen och bytt ut vd och ökat produktutbudet i stället för att förlita sig på främst en espressomaskin och dess kapslar. Trenden är negativ, men jag ska ändå vara djärv och påstå – att bolaget kan nå ut till en intressant målgrupp som gillar design och ”eko”, om man knyter framgångsrika distributionsavtal och lägger sig på en rimlig prisnivå för att mota konkurrensen.

På tal om design så är inredning viktigt för såväl mässor som butiker. PEN Concept har i dagarna bland annat knutit partneravtal med ett Shanghaibaserat företag. PEN är något av ett ganska schyst bolag som seglar under radarn, mest för att man kanske inte riktigt förstår hur bolaget arbetar. I korthet designar och tillverkar bolaget inredning till olika typer av butiker och evenemang. Aktien har tappat en del sedan årsskiftet och bolaget värderas idag till 68 Mkr. Det ska jämföras med drygt 100 Mkr vid årsskiftet. Anledningen till nedvärderingen torde bero på att bolaget inte riktigt infriat de mål man haft, till exempel att nå positivt kassaflöde. Hur som haver. 2018 är bolagets genombrottsår!

Inredning och teknik är universella saker. Ett svenskt lundaföretag som arbetar främst mot utlandet är Serstech. Med sitt handhållna ramaninstrument kan bolaget identifiera substanser i påsar och genom plastburkar. Det används för att analysera sprängmedel och narkotika. Under 2016 fick bolaget en stororder på 67 Mkr och har sedan dess fallit pladask på börsen. Nu står bolaget inför nyemission för att förbättra likviditeten, skapa marknadsföringsmöjligheter och göra vissa strategiska omprioriteringar. Det här ett bolag som har alla förutsättningar att ta rygg på ökad gränsöverskridande narkotikahandel och ”på-plats-analys”. Utmaningen vilar i de långa ledtiderna och bearbetningen av kundsegmentet myndigheter. Bolaget tror sig samtidigt ha lösningen på detta svar genom lokala distributörer med cementerad kundrelation. Samtidigt vinner bolaget ordrar regelbundet och med ökad marknadsnärvaro och heltäckande distributionsavtal så kommer kanske 2018 att bli bolagets nya genombrottsår.

Ett annat teknikbolag, om än verksamt inom IT, är Provide IT. Mikrobolagsanalys har skrivit en hel del om bolaget, främst för att det finns ett intressant case. Bolaget inledde början av året negativt med produktionsproblem, men har förhoppningsvis gått starkare ur de. När PM om årsstämman publicerades meddelade man att bolagets kassa i förhållande till bolagets storlek var oproportionerlig och att det därför ville skifta ut pengar till ägarna – årligen. Det här satte snurr hos marknaden som värderade upp aktien från 6,80 kr till cirka 8 kr. I år stängde aktien på 9,40 kr med en värdering runt 62 Mkr, varav drygt 23 Mkr utgör likvida medel (räntefonder och kassa). Bolaget är inne i en rekryteringsfas och visar sedan produktionsproblemen åter såväl omsättnings- som resultattillväxt. Under 2018 förväntas ytterligare satsningar i Norge genomföras, ett förvärv genomföras och ytterligare rekryteringar.

_____________________

Mikrobolagsanalys emotser ett händelserikt 2018 med fortsatt bolagsbevakning. Förutom de ovannämnda bolagen finns det ett par bolag som förtjänar att i vart fall omnämnas; Axkids (t d Axon Kids) och Bibb Instruments. Axkids som utvecklar och producerar bilbarnstolar har nått positivt kassaflöde, vilket är något av ett första framgångsrikt steg för ett mikrobolag. Bibb Instruments noterades på Aktietorget under senare delen av hösten och steg inledningsvis i handeln men har sedan dess letat sig tillbaka på intressanta värderingsnivåer i relation till godkända patent och marknadsföringsutsikter. Bolaget är emellertid ungt och lär behöva i vart fall ytterligare ett år och ytterligare ett aktieägartillskott innan det går att analysera caset och kommersen närmare.

Mikrobolagsanalys önskar läsarna ett Gott Nytt År! 🙂 

 

Provide IT: I linje med estimat

Dagens rapport var ju faktiskt ganska stabil och låg helt klart över Mikrobolagsanalys estimat. Särskilt överraskande var omsättningen som växte med hela 47 procent jämfört med fjolåret till 3 552 TSEK.

Vidare ökade vinsten efter skatt med 57 procent till 735 TSEK. Personalkostnaderna ökade, men förvisso endast med 35 procent jämfört med i fjol.

Totalt har man 22,4 Mkr tillgängligt i semi-likvida medel. 17,7 Mkr är placerat i räntefond och 4,7 Mkr har bolaget i bolagets kassa.

En sak som vd tar upp i vd-ordet är deras kassaflöde. Det är svårt att få grepp om kassaströmmarna, även om bolaget – till sin storlek och verksamhet – inte är alltför komplext. Det är främst kundfordringar och ”upparbetad med ännu inte fakturerad intäkter” (sic!) som jag har i åtanke. En förklaring skulle kunna vila i att bolaget arbetar med projekt som sträcker sig över kvartalen och binder ofakturerat kapital. Jag vet att bolaget har kommunicerat detta bekymmer för ungefär ett år sedan men att man arbetade med frågan. Men det är lite svårförståeligt varför frågan åter är aktuell.

Överlag är det en stabil och övervägande positiv rapport. Bolaget ökar omsättningen under ett traditionellt lugnt kvartal. Vinsten hänger absolut med med hänsyn till ökade personalkostnader, vilka inte har ökat i samma utsträckning som omsättningen har ökat.

Generellt sett är Mikrobolagsanalys av det här caset so far stabilt. Bolaget gör vad det säger att det ska göra och växer med motgångarna. Bolaget värderas i dag till 63,6 Mkr, inkl. kassa om 22,7 Mkr. Om bolaget håller ångan uppe och kan göra en vinst efter skatt om cirka 5,3 Mkr så handlas bolaget till p/e 12. Det är lågt för ett bolag som växer väl över 20 procent och som har möjlighet att dela ut stor del av vinsten. Just nu är direktavkastningen strax över 6 procent, givet en oförändrad utdelning om 0,6 kr.

Aktiekursen svarade ljummet på rapporten, vilket på sätt och vis är förståeligt med tanke på ”risken” i mikrobolag och tidigare produktionsbekymmer. Samtidigt ställer småsparare som handlar aktien krav på triggers, vilka kan rättfärdiga en rallyresa. Jag tror däremot för den som är långsiktig, att dagens nivåer är aptitliga och kan ge schyst avkastning vid kommande förvärv och expansion.

Skribenten äger aktier i bolaget.

Provide IT: Estimat inför Q2

På onsdag den 29 november presenterar Provide IT siffrorna för andra kvartalet. Bolaget har under tidigare år visat rejäl tillväxt med undantag för vissa produktionsstörningar under fjolårets tredje och fjärde kvartal, 1 oktober till 31 mars. Dessa är förhoppningsvis en erfarenhet senare ett minne blott och bolaget hoppar på tillväxtresan igen.

För andra kvartalet estimeras följande;

Omsättningen: 2 800-3 100 TSEK.
Vinst efter skatt: 600-800 TSEK.

Utgångspunkten är att bolaget alltjämt befinner sig i en positiv omsättningstrend. Andra kvartalet 1 juli – 30 september är emellertid bolagets svagaste kvartal sedan bolaget har brutet räkenskapsår. Jämfört med dess första kvartal då omsättningen landade på 4 200 TSEK förväntas omsättningen i stället landa på modesta cirka 3 000 TSEK.

Det skulle i sådana fall innebära en tillväxt om ca 24 procent vilket är i paritet med uppvisad tillväxt i första kvartalet. Det faktum att semesterperioden bryter emellan skulle kunna hålla tillbaka såväl omsättning som vinst, vilket i sådana fall har sin naturliga förklaring. Värt att notera är att bolaget har vuxit med ett par anställda sedan i fjol vilket tynger personalkostnaderna för perioden. En något lägre rörelsemarginal är därav att vänta sig.

Vd har under hösten kommunicerat att man i november skulle påbörja bearbetning av Oslo-området. Skäl för en sådan expansion är inte bara högre konsultarvode, vilket kan på sikt kan ge stöd åt rörelsemarginalen, men redan har bolaget propåer från byråer att vara representerade i Norge. Det är positivt att bolaget satsar på expansion och söker maximera vinst och kundrelationer så gott det går. Samtidigt är det värt att framhålla vikten av realistiska och koncentrationsfrämjande insatser. Håll utkik efter om Norge-satsningen innebär några investeringskostnader för bolaget.

På tal om investeringar har bolaget sedan det noterades gått ut med sin förvärvsagenda. Till sommaren 2018 ska minst ett bolag förvärvas. För detta har man skramlat med bössan och hade vid första kvartalets utgång 21,7 Mkr i ränteplaceringar samt en kassa på strax under 5 Mkr. In toto 26,7 Mkr. Av dessa har sedan 4 Mkr skiftats ut i form av utdelningar. Återstående 22,7 Mkr är mer eller mindre vigda åt förvärvsinvesteringar.

Vilka företag är bolaget intresserat av? I emissionsmemorandumet på sidan 11 har bolaget uttalat följande.

”Bolagets bedömning är att det fnns goda möjligheter att identifiera förvärvskandidater och att det finns en god potential att öka effektiviteten i dessa kandidaters verksamheter genom att tillämpa Provide IT:s egenutvecklade projektmetodik och produktionsverktyg. Bolaget är i första hand intresserat av att förvärva bolag inom Stockholmsregionen med en årlig omsättning på cirka 6-20 miljoner kronor.”

Bolaget har sitt säte i Göteborgsregionen. Att förvärva en etablerad rörelse med liknande projektverksamhet men med förbättringspotential låter sunt men optimistiskt. Provide IT har de senaste två åren haft en omsättning om varder drygt 12 Mkr. Bolaget värderas i skrivandets stund till drygt 60 Mkr. Nu är värderingen delvis baserad på en nettokassa om drygt 23 Mkr och det faktum att bolaget är noterat. Jag ställer mig frågan vad ett mindre förvärv bidrar med och hur Provide IT skulle kunna hävda sig vid ett större förvärv – på gränsen till merger. Betänk.

Frågan blir naturligt vad man är beredd att betala för förvärvskandidater? Sverige befinner sig i en högkonjunktur och IT-konsulternas kommers går bra. En risk med en aktuell förvärvsagenda är att man betalar ett för högt pris i relation till konjunkturutveckling. Samtidigt måste verksamheten och ”tjänsten” sägas utgöra en logisk del i digitaliseringen; hemsidor, appar och databaser m.m.

Innan bolaget meddelar något annat får marknaden hålla fast vid planen att de objekt ledningen är intresserade av är de i Stockholmsregionen vilka kan tillföra kärnverksamheten personal, know-how och en platsrepresentation. Bolagets befintliga kontor, vilket främst är en sälj- och representationslokal kan kanske på sikt ha spelat ut sin roll, vilket kan reducera hyreskostnaden. Om än försvinnande liten i sammanhanget.

Sammantaget är Mikrobolagsanalys bedömning att Provide IT har en kärnverksamhet som är lätt att förstå och har uppvisat historisk stark tillväxt. När bolaget växer med personal och geografi kan det ge förväntad tillväxt. Att en stor del av bolagets värdering är nettokassa kan ge edge när bolaget genomför förvärv och likviderna börjar arbeta. Någon oro för framtida utdelningsbesvikelse kan inte väntas eftersom bolaget har stabila kassaflöden och en diversifierad kundkrets. Läget är alltjämt positivt.

Skribenten äger aktier i bolaget.

Provide IT: Hög direktavkastning minskar risken i mikrobolaget?

Det digitala produktionsbolaget har varit i snålblåsten sedan årsskiftet när det meddelade produktionsproblem. Sedan dess har aktiekursen dalat till mittspannet av 6 kronor. I veckan lät bolaget emellertid i kallelsen till bolagsstämma meddela att man justerar sin utdelningspolicy och i år delar ut knappt 60 öre per aktie.

Det här får ses som positiva nyheter för aktieägarna av flera anledningar. För det första tycks ledningen ha erkänt att den har för mycket pengar för ett bolag i dess storlek. För det andra, bör man i vart fall, ha man bedömt att pengarna kan arbeta bättre hos aktieägarna. För det tredje bedöms bolaget kunna skapa vinster även framöver vilket kan finansiera (i) framtida utdelningar (ii) etablering av nya kontor och (iii) mindre förvärv.

Har nyheten om att skifta ut medel till aktieägarna minskat risken i bolaget? Det beror såklart vad man lägger i begreppet ”risk” men nog har det minskat nedsidan i aktien. Marknaden besvarade nyheten med att värdera upp aktien drygt 30 procent. Så givet dagens aktiekurs kan man få en kupong på nästan 7 procent. Den är väldigt aptitligt. Bedöms den vara uthållig även framöver? Jag tror det. Bolaget har med en värdering, oaktat kassan, på p/e-tal 3 varit lågt värderat. Bolaget har starka kassaflöden och har en tillväxtplan. Av kassan som uppgår till cirka 27 miljoner kronor ska 4 miljoner skiftas ut. För 16/17 gjorde bolaget en vinst om drygt 39 öre per aktie och det beaktat de omfattande produktionsproblemen bolaget haft. Sett i bakspegeln och den något större organisationen bör årsvinsten framöver täcka kommande utdelningar och förhoppningsvis lämna utrymme för investeringar.

Om Provide IT har vänt skutan och nu charmat marknaden återstår att se den 30 augusti när bolaget presenterar delårsrapport 1 för verksamhetsåret 17/18.

Vad tror du om bolaget?

Skribenten äger aktier i bolaget.

Provide IT: Vinstvarning, del 2

I går meddelade bolaget en vinstvarning (uppdatering) i vilken man flaggade för omsättningen för fjärde kvartalet skulle uppgå till ca 3 miljoner kr. Tidigare hade man bedömt ca 3,8 miljoner kronor. På grund av belastning av aktiegåvor till anställda blir det 0 kr i rörelseresultat. Vad betyder det här för framtiden?

Pressmeddelandet hittar du här.

Vd pekar på sammanfattningsvis följande punkter i pressmeddelandet

  1. Produktionsproblemen är avhjälpta men har orsakat stor skada.
  2. Inrättandet av kvalitetskontroller.
  3. Inte lika generösa längre i sina intäktsprognoser.
  4. Kommer snart påbörja planering av Osloetablering.

Det här innebär att för det brutna räkenskapsåret 2016/2017 uppgår omsättningen till 12,6 miljoner kronor. Resultatet efter skatt landar på cirka 2,6 miljoner kronor. Det är en rörelsemarginal på 20,6 procent. Det ger en vinst på 0,389 kronor per aktie. Idag handlas Provide IT till 7,15 kronor. Bolaget värderas inklusive kassa till 47,7 miljoner kronor.

Först och främst. Det som har hänt är inte bra. Flyger man för nära solen bränner man sig. Provide IT är ett mindre konsultbolag med runt 15 anställda. Det startades 2012 och har navigerat stadigt framåt fram tills nu. Det jag tror har hänt är, vilket också har skrivits om tidigare på Mikrobolagsanalys, att det är någon form av växtvärk. Bolag som växer skapar affärer men den omkringliggande administrativa och uppföljningskontrollen blir lidande till förmån för business. Det är därför positivt att ledningen har vidtagit åtgärder. Sedan huruvida dessa åtgärder kommer att fungera i praktiken är en fråga framtiden får utvisa.

Marknaden vet i samband med vinstvarningen årsomsättningen och årets vinst. Sedan tar självklart vd tillfället i akt och söker inge hopp om vad som väntar exempelvis att aprilförsäljningen varit över förväntan och att det finns en plan att etablera sig i Oslo inom kort.

Det är emellertid något jag tycker man ska ta med en nypa salt. Bolaget har nyligen haft enorma problem med uppdrag, det har lagt förvärvsplaner på is och inrättat en säljorganisation. I närtid bör fokus ligga på att konsolidera kärnverksamheten och få den stabil. Eftersom ledningen tycks ha hjälpt till med produktionsutvecklingen bör man ställa sig frågan om tid och praktiskt möjlighet finns att dels etablera kontor i Oslo och planera för förvärv i en prisklass mellan 12-20 miljoner kronor. Det vore intressant att höra hur ledningen ställer sig till den frågan, vilket har förtur Oslo eller förvärv? Den insatte vet att bolaget har 26 miljoner i räntefonder som i stort sett, inom tre bankdagar, kan sättas i arbete. Fram till dess går aktieägarna miste om den omtalade alternativa avkastningen.

När allt kommer omkring är Mikrobolagsanalys positiv till verksamheten. Bolaget värderas idag exkl. kassa till drygt 20 miljoner kronor. Om bolaget når en vinst efter skatt på 5 miljoner kronor så handlas bolaget till p/e 4. Det är lågt, även för ett bolag med högre risk som detta. Marknadstrenden är positiv. Många företag och myndigheter arbetar om gränssnittet på hemsidan och skapar bättre digitala kanaler. Det är något som borde gynna Provide IT såväl på kort som på lång sikt.

Om pusselbitarna faller på plats, dvs. kontor i Oslo, ett förvärv och ökad administrativ kontroll vilket kan avlasta vd så tror jag de kommande 24 månaderna kan bli intressanta. Risken för ökad nedsida i aktien bör vara låg trots senaste tidens problem.

Skribenten äger aktier i bolaget.