Småbolag: Samlade nyheter om rapporter och pressmeddelanden

Vi befinner oss i bokslutstider. Fram till och med idag har flera meddelat sina bokslutskommunikéer med reservation för Provide IT som presenterat tredje kvartalets rapport. Det är blandade skurar. Nedan går vi genom en del grundläggande kring bolagens rapporter. Alternativet var att skriva ett inlägg för respektive bolag men det är lite mer illustrativt att skriva om dem i ett enda.

Storytel
Det går riktigt bra för Storytel. Bolaget som nu värderas till drygt 3,3 miljarder har fortsatt att gå starkt på börsen. Under fjärde kvartalet ökade antalet abonnenter till 360 000 (341 000). Bolaget levererade ett positivt resultat om 19 miljoner före avskrivningar, vilket får ses som att ökade intäkter och betalande abonnenter skapar vinst. Koncernen har vuxit starkt genom förvärv och har fortfarande 129 miljoner i likvida medel. Helt klart värt att fortfarande hålla ögonen på.

Sjöstrand Coffe
Kaffebolaget har haft det lite motigt med ordrar och konkurrensen. Bolaget meddelade i sin pressrelease att man underskattat konkurrensen och distributörsnätverkande, vilket får ses som en något dyrköpt erfarenhet. Bolaget har dock värderats upp sedan bottennivåerna då bolagets marknadsvärde var så lågt som 12 miljoner kronor. Omsättningen är fortfarande begränsad och bolaget får mala mycket kaffe innan det börjar  möta sina kostnader och kan visa ett positivt kassaflöde.

Serstech
Kemiteknikföretaget meddelade att man gjorde ett positivt resultat för fjärde kvartalet men negativt för helåret. Det är helt i linje med vad ledningen kommunicerat tidigare. Bolaget betar fortfarande av storordern om 67 miljoner kronor och har fortfarande målet om 150 miljoner kronor i omsättning till 2019. Det är ambitiöst men med ökade testorders och större nätverk av återförsäljare så är det fullt möjligt och rimligt. Saab tog nyligen en order från Interpol avseende just CBRN, vilket visar på att det finns ett globalt behov och efterfrågan av fältmaterial och utbildning kring hot om bioterrorism och liknande.

Provide IT
Det har gått helt snett för den digitala produktionsbyrån. Ledningen meddelade så sent som förra veckan att omsättningen skulle vara låg i bolagets tredje kvartal på grund av ”problem” och nödvändig ”reparation”. Av pressmeddelandet att döma så hade två projekt behövts styras upp av ledningen och mycket kod skrivas om. Det orsakade uteblivna intäkter, utebliven dialog om förvärv av andra företag och utebliven rekrytering. Det är aningen märkligt hur den här gedigna situationen har uppstått, vilket får ses som begränsad projektledning och projektuppföljning. Om projekten är för stora för ledningen behöver det rekryteras och bemanningen utökas med flera resurser. Det är inte lätt att vara liten när man har stora planer! Det här tolkade småspararna som något mycket negativt och värderade ner aktien från nivåer runt 11 kronor till i skrivandet stund mittspannet av 8 kronor. Bolaget är, på den positiva sidan, väldigt lågt värderat, har en kassa på drygt 26 miljoner kronor och kan under våren och hösten gå vidare med förvärvsarbete.

Cybaero
Drönarbolaget som kraschade. ISP (Inspektion för Strategiska Produkter) meddelade beslut i frågan om Cybaero skulle få exporttillstånd för en uppsättning drönare till Kina (Jolly). Det blev avslag vilket handlade ner aktien ordentligt. Vid en snabb anblick ser det mycket mörkt ut för bolaget. Löpande kostnader driver på ett regelbundet behov av nyemissioner (som för övrigt gick segt i förra omgången) och lång projekttider leder till uteblivna intäkter. Bolaget har det motigt och någon uppsida är det inte att tala om. Det saknas så gott som helt livskraftiga projekt över tid. De projekt som bolaget har är utdragna och tester avlöser varandra.

Gullberg & Jansson
Den bortglömda pärlan som tyvärr visade negativt resultat. Intäkterna ökade till 56 miljoner kronor (47) men resultatet efter skatt blev -0,2 miljoner kronor. Till följd av bokslutskommunikén föll aktien hårt från 5,1 kronor per aktie till 4,3 kronor per aktie. Bolaget värderas idag till cirka 40 miljoner kronor. Det var integrationskostnader, flyttkostnader och förvärvskostnader som ökade kostnadssidan. Men ser man bortom detta är bolaget intressant. Likvida medel finns om cirka 4,3 miljoner kronor och bolaget är skuldfritt. En gissning är att bolaget nästa år kommer lyfta försäljningen, ha lägre kostnader och lämna en stabil utdelning.

Det här är de bolag som Mikrobolagsanalys har på sin radar. Därutöver finns det andra intressanta men under 2016 är det här de som vi har skrivit om. En gemensam nämnare som jag tycker mig kunna se är att såväl positiva som negativa nyheter får explosionsartad kraft. Det går upp och ner kraftigt i mikrobolags aktier. Det är tydligt i Provide IT som är noterat på Aktietorget med troligtvis många småsparare.

Har du någon synpunkt på något av bolagen? 

Texten ska inte tjäna som beslutsunderlag att köpa eller sälja aktier i ett bolag. Texterna speglar författarens syn på bolagen. Aktiehandel är alltid förenad med risk och det är den enskilde själv som bär ansvaret för om han eller hon köper eller säljer aktier. Skribenten äger aktier i Serstech och Provide IT. 

Annonser

Provide IT: Aktiegåva till anställd

Då var det klart. De två grundarna av Provide IT har överfört vardera 37 500 aktier vardera till en anställd. Totalt överförs därför 75 000 aktier. Förutom att detta lastar av grundarna aktier så belastar det bolaget med drygt 260 000 kronor i sociala avgifter.

Det är egentligen inte större nyhet att det sker. Detta kommunicerades redan när bolaget skulle noteras i emissionsmemorandumet.

Varför grundarna gör det till den anställde är inte något som meddelats. Troligtvis för att personen har varit med sedan början och utgjort en viktig resurs. Därför är det positivt att grundarna belönar sådana insatser.

Sedan andra halvårets kursresa från 8 kronor upp till 17-18 och sedan rekyl till 10-spannet är kursen idag nästan 12 kronor.

Vari ligger risken med småbolag?

Det har skrivits en hel del om småbolag och avkastning de senaste dagarna. I relation till avkastning så nämns begreppet risk. Det är förvånansvärt oklart vad denna risk påverkas av. Vilka mikrobolagsaktier har mindre risk än andra? Kan det vara så att småsparare spär på risken genom en kortsiktig och ogenomtänkt handel? 

Vad är det som gör att vi investerar eller spekulerar i aktier, särskilt mikrobolags- och småbolagsaktier? Vi söker avkastning.  Vad är det som gör att småsparare söker sig till mikrobolag- och småbolag framför stora säkra hästar som HM, Skanska eller de svenska bankerna med hög direktavkastning? De söker högre avkastning. Men sådan högre avkastning kommer inte utan ett pris. Det är där risken kommer in i bilden.

Problemet med mindre bolag är att risken är högre. Jag har i listan nedan försökt bryta loss olika delar i begreppet ”risk” som ett försök att förstå vad det är för omständigheter småsparare förhåller sig till.

Bolaget
1. Begränsad finansiell historik
2. Kassaflöde, positivt eller negativt
3. Likviditetsbehov

Aktien
1. Lägre likviditet ger större rörelser i aktien
2. TA och psykologi styr aktiekurserna i större utsträckning
3. Osund kortsiktighet
4. Osund långsiktighet

Om vi ser till risker relaterade till bolaget så är mikrobolag oftast bolag med inte så mycket  ekonomisk historik. Det kan vara ett nystartat företag eller ett företag som nyligen har gått från utveckling till kommersiell fas. Detta gör det svårt att sia om företagets affärsidé r livskraftig och dess inre logistik kan leverera. Har företagit potential och faktiskt möjlighet att slå mynt av sin affärsidé? För att ta reda på detta så måste investerare ha referenspunkter. Varåt riktar trenden? Hur har omsättningen utvecklats, upp ner eller kräftgång?

När det kommer till kassaflöde så bör man läsa in det i termer av just likviditet. Har bolaget förmåga att dra in mer pengar än det förbrukar varje månad. Löner och utrustning är typiskt sett fasta kostnader som omsättningen måste kunna matcha. Sedan tillkommer kostnader för varan/tjänsten. Värt att notera är om bolaget har genomfört en större försäljning eller inköp under perioden som kan påverka resultatet kortsiktigt. Om så är fallet, kan man tänka sig att resultatet är dopat och är en engångshändelse. Om det inte är en sådan disposition som minskar framtida kostnader eller ökar framtida intäkter bör man vara försiktig med att dra för stora växlar på det.

Ett likviditetsbehov kan vara en bottenlös tank. Företag som utvecklar och som ännu inte nått kommersiellt stadium behöver pengar för att finansiera forskningen och produktutveckling.

Ett stort och rungande skäl för mindre företag att noteras är för att förenkla processen att ta in kapital, nyemissioner. Där är Cybaero ett fantastiskt exempel. Bolaget har varje år sedan 2004 genomfört minst en nyemission för att finansiera driften av verksamheten. Ett företag som har ett likviditetsbehov, vilket innebär att bolaget inte har positivt kassaflöde, kan ha det över längre tid. Därför finns det skäl att ställa sig frågan om det finns någon bortre horisont eller om bolaget har fasta planer på att gå över till kommersiellt stadium. Nyemissioner ska rimligen inte finansiera driften, då tjänar ägarna bolaget och inte tvärtom.

Sammantaget finns det flera skäl hos ett mindre bolag som ökar risken. Kommer bolaget att kunna slå mynt av sin affärsidé, när kommer det att ske och hur stor blir omsättningen? Ett företag bör – rimligen – värderas utifrån en nulägesbild med ett visst mått av potential. När bolaget ”slår igenom” förändras den bilden och kursen omvärderas. I teorin.

Är det rimligt att ett företag som värderas till 1 miljard kronor men som endast har en omsättning på drygt 30 miljoner kronor och visar ett negativt resultat om 10 miljoner kronor? Ett teknikföretag som kan skala upp produktionen kraftig, ja, kanske. Läs Fingerprint Cards. Men hur många fingrar finns det? Om inte annat, så är det luft i värderingen när ett företags värdering inte kan försvaras. För ställ dig själv frågan: om du har köpt aktier i ett bolag som värderas till 1 miljard kronor, vad förväntar du dig av din investering?

Förväntar du dig att sälja med vinst om kursen går upp 10 procent eller att ligga kvar och sikta på 500 procent? Ställ dig då en till fråga: vilka är chanserna att det händer och vad kan påverka dessa chanser negativt/positivt?

Småsparare älskar att spekulera. Och det är precis det jag tror som driver upp kurser. Det finns absolut ingen fundamenta i en småbolagsaktie som inte visar några ekonomiska framgångar men ändå värderas bolaget till 500 – 1000 miljoner kronor. Det i kombination med att en del aktier har låg likviditet gör att kursrörelserna blir kraftiga.

Det finns med andra ord en risk i att spekulera i ett företags aktie som drivs på av teknisk analys och psykologiska transaktioner. Aktiekursen bygger på förväntningar och småsparares vilja/tro. Det finns en ängslan över att förlora allt från ena dagen till den andra. Ja, det gör det rimligen om man investerar i småbolagsaktier som saknar fundamental information. Sedan kan en aktie vara volatil utan att den ger en rättvisande bild av bolagets verksamhet.

Tidsfaktorn är avslutningsvis en faktor i sammanhanget – på två sätt. Kortsiktigt och långsiktigt. På kort sikt finns det småsparare som spekulerar i kursen och kommande ”avtal”. På lång sikt finns det småsparare som felaktigt håller sig fast i aktier som under längre tid brottas med nedvärdering. Småspararna vill snitta ner sig och väntar tålmodigt på en uppvärdering.

Hade det varit tvärtom hade småspararna varit betydligt mer framgångsrika. På kort sikt kan det finnas skäl att göra sig av med innehav som av någon anledning har nedvärderats utifrån fundamenta (konkurrens, lägre omsättning till följd av olika anledningar, ökad skuldsättning osv). Småsparare som däremot har gjort en grundlig analys av företaget men som tyvärr har fått se kursen dippa kanske gör fel i att sälja av utan anledning när de borde vara långsiktiga.

Men hur ska man veta? Det är en fråga om hur säker man är på sin analysförmåga. Om småspararen känner att han eller hon inser att det är en felprissättning eller en korrekt prissättning. Finns det en kommersiell förankring i värderingen och bolaget verksamhet? Som bekant bör man skilja mellan bolagets verksamhet och aktiens utveckling. På First North och Aktietorget är bolagen inte lika bevakade som de större drakarna. Det innebär att det finns ett utrymme för felprissättning av småspararna. Det är något som mer analytisk inriktade småsparare kan dra nytta av. Här skulle Provide IT kunna tjäna som exempel.

Bolaget noterades i somras på drygt 8 kronor. Aktiekursen klättrade till 17-18 kronor. Kursen sjönk sedan stadigt under höstens nyemission i kombination med att grundarna sålde en mindre del av sitt innehav. Aktiekursen är idag 11 kronor. Bolagets värdering består till 1/3 av likvida medel som är avsedda att investeras i annat företag. Det finns med andra ord inte en rimlig förklaring till varför småspararna värderar ner ett bolag så kraftigt utan att det beror på psykologin bakom. Till exempel, att grundarna sålde viss del och att förvärvsförväntningarna inte infriades under hösten. Enligt Mikrobolagsanalys har det här gett upphov till en felprissättning. Framtiden får emellertid utvisa.

Mikrobolagsanalys utgår endast från fundamenta och vill skapa större medvetenhet kring småspararnas hausse kring aktier med ”tom värdering”.

Provide IT: Stor kassa bäddar för förvärv

Digitalproduktionsföretaget Provide IT har en välfylld kassa sedan nyemissionen i november gav dem ytterligare 11 miljoner kronor. Det innebär att bolaget med sin kassa motsvarande runt 25 miljoner kronor har muskler att växa genom förvärv.

Det är inte första gången som vi skriver om Provide IT. Göteborgsbolaget har haft en omsättningstillväxt på 25 procent samt vinsttillväxt motsvarande 67 procent. Bolaget värderas i skrivandets stund till strax över 70 miljoner kronor. Av dessa kan vi räkna bort 25 miljoner kronor som utgör kassa. Då återstår en värdering motsvarande 45 miljoner kronor. Det är lågt givet att man för första halvåret gjorde ett nettoresultat om drygt 1,5 miljoner kronor.

Om bolaget lyckas hålla uppe lönsamheten och landar i häradet 5 miljoner kronor värderas bolaget utan kassan till p/e-tal 9. Det är väldigt lågt med tanke på att bolaget har så pass hög tillväxt och står i begrepp med att genomföra förvärv för att öka omsättning och anställda. Det kan i sin tur bidra till att man kan ta större uppdrag och konkurrera i upphandlingar.

Just upphandlingar om IT-tjänster har varit på tapeten den senaste tiden. Detta borde rimligen inte vara något som ligger bolaget i fatet. Tvärtom.

Under november skedde dock insiderförsäljningar. Marknaden tolkade det negativt. Försäljningarna skedde under tiden för nyemissionen. Kursen dalade då ner till drygt 11 kronor. All form av insiderförsäljning är negativt. Det innebär att insidern har bedömt att av befintliga tillgångar så är bolaget det som ligger närmast till hands att sälja i.

Grundarna angav att det berodde på personliga skulder. Det är inte omöjligt samtidigt undrar jag om drygt 2 miljoner kronor, som den ena ägaren sålde för, motsvara samtliga dessa skulder (privata skulder, skatteskulder och återbetalning av lån). Det går att klyva ännu mer men till viss del måste man utgå ifrån att intresset för bolaget är status quo.

Samtidigt är det rimligt om en grundare vill realisera viss del av vinsten. Alternativet skulle istället kunna vara att vänta något år och etablera en frikostig utdelningspolicy. Eftersom bolaget befinner sig i ett läge då man vill förvärva annat bolag lär inte utdelningar vara aktuellt förens tidigast våren 2018, om ens då.

Trots insiderförsäljningarna i beräkningarna är Mikrobolagsanalys syn på bolaget att aktien har dalat omotiverat mycket efter företrädesemissionen. Emissionskursen låg på 14,50 kronor per aktie för sju gamla aktier. Bolaget handlas idag runt 11 kronor. Uppsidan är mycket god med tanke på andelen kassa och ambitionen att växa genom förvärv.

Skribenten äger aktier i bolaget.

Inlägget har redigerats sedan publicering.

Provide IT: Vinstvarnar

Under förmiddag presenterade Provide IT en uppdatering kring andra kvartalet. Det blir riktigt, riktigt bra! Utan att ange omsättning framgick att siffrorna pekade norr ut. 

Det digitala webbproduktionsbolaget Provide IT meddelade idag att bolagets andra kvartalets utfall blir jämfört med förra året 35-40 procent bättre. Förra året uppgick resultatet efter skatt till 280 000 kronor. Den som utgår ifrån en ökning med 35 procent blir då resultatet drygt 380 000 kronor.

Bolagets långsiktiga tillväxtprognos ligger dock fast på 20 procent per år och 35 procent i rörelsemarginal.

Bolaget har tidigare meddelat att det ska genomföra en företrädesemission. Den som är långsiktig kan köpa aktien till ett marknadsvärde om 100 miljoner kronor. Ett p/e-tal 25-30 är högt. Räknat på en årsvinst på 3-4 miljoner kronor. Men det är absolut inte högt mot bakgrund av att bolaget är i begrepp med att göra ett förvärv och växer organiskt.

Provide IT: Förvärvsförhandlingar driver på nyemission

I Göteborg ligger då inte Provide IT på latsidan. Tvärtom. Bolaget presenterade starka siffror med bra tillväxt för första kvartalet. Bolaget har tidigare gett indikation er på förvärvsmöjligheter men inget konkret. Ny begär bolagets ledning om starkare muskler från ägarna.

Provide IT meddelar i en pressrelease att ledningen för dialog om strategiskt förvärv. För att stärka sin förhandlingsposition vill bolaget ta in 12 miljoner kronor. För varje aktie ges en teckningsrätt. Det krävs sju teckningsrätter för att teckna en ny aktie till priset 14,50 kronor.

Bolaget värderades vid stängning under torsdagen till 91 miljoner kronor. Bolaget har uppvärderats från 7 kronor i början av sommaren till dagens 16 kronor per aktie. Vid första kvartalets utgång låg omsättningen på 3,5 miljoner kronor och ledningen kunde visa upp ett resultat om 1 miljon kronor.

Det fina med förra rapporten var att bolaget vid utgången av perioden hade drygt 11,9 miljoner kronor i kassan och låga skulder. Bolaget meddelade även att man såg över kassaflödet genom att se över delfakturering vid större projekt.

Mikrobolagsanalys tror att den här nyemissionen kommer att öppna upp för ett förvärv som skapar värde för bolaget. Bolagets ledning verkar ha näsa för företagsbyggande och bra kostnadskontroll. Även om bolaget skulle öka belåningen i kombination med nyemissionen så skulle det finnas goda förutsättningar att amortera ner belåningen tack vare mycket goda marginaler.

Provide IT: Ökning på alla rader

Webbapplikationsföretaget Provide IT presenterar under måndagen en rapport som tog marknaden på sängen. Både omsättningen och vinsten ökade. Även om bolaget verkar på en konkurrensutsatt marknad övertygar ledningens arbete. 

Totala intäkter uppgick till 3 585 (2 605) TSEK.
Rörelseresultat efter avskrivningar uppgick till 1 295 (1 015) TSEK.
Resultat efter skatt uppgick till 1 011 (793) TSEK. Skattekostnad är schabloniserad.
Resultat per aktie uppgick till 0,173 (0,136) SEK.

Omsättningen ökade med 35 procent och vinsten med 44 procent.

Bolaget noterades under sommaren på Aktietorget med en kraftigt övertecknad introduktion. Under andra kvartalet fick bolaget ett uppdrag att ta fram ett e-handelssystem för en befintlig kund värt motsvarande 500 KSEK.  Vidare avser de två grundarna och huvudägarna att skänka aktier till de anställda. Som motprestation fordras att de anställda arbetar minst två år på företaget.

Vårt kassaflöde var något sämre än beräknat under kvartalet, säger vd Bawan Faraj. Detta beror på att ett antal kundprojekt blivit mer omfattande än planerat, förstås positivt, men ertalet kundprojekt har fram till nu inte alltid delfakturerats. Denna rutin har nu setts över, enligt Faraj. Han säger också i rapporten att grunden för säljavdelningen har lagt och att kommande kvartal har goda förutsättningar att kunna leverera ett ”uthålligt försäljningsarbete mot såväl be ntliga som nya kunder.”

Bolagets aktie noterades i skrivandets stund 14 kronor och bolaget värderades till 80 miljoner kronor.