Serstech: Insiderköp

Säga vad man vill om senaste året för Serstech men i sann ketchupmanér tycks allt komma på en gång. På en månad har aktien avancerat nästan 30 procent. 

Idag meddelades att bolagets vd den 1 augusti i år köpte 200 000 stycken aktier för 2 kr. Vd:s innehav uppgår idag till 800 000 st aktier, motsvarande 1,25 procent av bolaget. I samma pressmeddelande framgår att den personen som inom kort tillräder tjänsten VP Strategic Alliances and Management även köpt aktier, 200 000 st. Denne har efter transaktionen 400 000 st aktier.

Sånt här gillar jag! Det sänder positiva signaler att personer med förankring i den operativa verksamheten investerar i företaget, tror på den nya strategiska inriktningen och ser resultaten av arbetet runt hörnet.

Pressmeddelandet fick aktien att hoppa till och noterade som högst 2,35 kr. Aktien stängde på 2,27 kr. För en månad sedan kretsade vi kring 1,75 kr per aktie.

Utgår man ifrån att bolaget om ett drygt år har rullande omsättning 150 Mkr, bruttomarginal >50 procent, gör en vinst i häradet 40 Mkr. Det motsvarar drygt 0,60 kr per aktie. Dagens p/e-tal om 3,7 framstår som lågt givet storleken på marknaden bolaget verkar på, möjligheten till skalbarhet, produktutveckling och produkttillämpning.

Men jag kan fortfarande inte sluta att fundera på varifrån bolaget har tagit siffran 150 Mkr. Det var precis samma sak som med Hexatronic när det begav sig efter köpet av Ericssons fiberoptikanläggning på västkusten…

Skribenten äger aktier i bolaget.

Annonser

Dalsspira: Sur mjölk för aktieägarna när H1-rapporten presenterades – då sålde en närstående aktier för 660 000 kr!

En ledamots närstående sålde på rapportdagen den 24 augusti i år 147 000 aktier för 4,5 kr styck. Transaktionen skedde utanför handelsplats.

Av rapporten framgår att omsättningen för andra kvartalet i år sjönk, jämfört med samma period förra året, samt resultatet före skatt visade -1,8 Mkr. Dalsspiras ekonomiska situation ser dyster ut då bolaget hade negativt banktillgodohavande om -1,5 Mkr per den 30 juni i år. De räntebärande skulderna uppgick vid samma tid till 4,3 Mkr, jämte en checkräkningskredit utnyttjad till 1,5 Mkr utav 2,3 Mkr tillgängliga. Summerat uppgår lånen till 5,8 Mkr. Av rapporten framgår att bolaget måste nå en månadsvis försäljning närmare 2,5 – 3 Mkr för att nå break-even. Idag uppgår försäljningen till cirka 2 Mkr per månad. Dalsspira har bland annat påbörjat besparingsprogram och aviserat att en företrädesemission är förestående samt att villkor för emissionen kommer att meddelas vid senare tillfälle.

Ställ dig själv frågan. Är det inte lite märkligt att ledningen inte i samband med rapporten kunde ge en vink om storleksordningen på emissionen? Kan det vara ett aktiekursvårdande inslag. (red. uppföljning kommer att ske om fler insynspersoner säljer innan villkoren är meddelade).

Bolagets aktie backade på rapportdagen med cirka 1,4 procent och stängde på 4,20 kr. Dalsspira värderas vid denna aktiekurs till 15,5 Mkr.

Det är sur mjölk mejeribolaget levererar aktieägarna. Mycket beror på försäljning som inte växt enligt plan, och enligt ledningen har det funnits produktionsproblem under perioden, vilket även försvårat arbetet än mer.

Villkoren för företrädesemissionen kommer inte att vara angenämna. Bolaget behöver ta in kapital för att lösa befintliga krediter, finansiera driften tills break-even OCH skapa förutsättningar för framtida verksamhetsunderlag. Bolaget måste ta in i vart fall 10 Mkr. Minst. Utspädningseffekten lär bli därefter.

Aktieägarna ställs nu inför frågan: sälja eller behålla.

Läs gärna vidare om nyemissioner där Mikrobolagsanalys förklarar begreppet närmare. Inlägget är inte skrivet för aktieägare att använda som underlag, utan i kunskapssyfte #disclaim it

Vad tror ni om bolaget och dess H1-rapport? 

Serstech: H1 och uppdatering kring 67 Mkr-ordern

I mitten av augusti rapporterade bolaget siffrorna för Q2. Rapporten som inte visar alltför muntra siffror, målas ändå en positiv bild upp för framtiden. Motiveringen till förändring ligger i ingångna avtal och strategiförändring som väntas ge signifikant högre omsättning framöver. 

För första halvåret var omsättningen 2 768 (9 557) TSEK. Under perioden visade bolaget förlust om 5 599 TSEK jämfört med fjolåret då bolaget istället visade en vinst om 3 200 TSEK.

I H1-rapporten lyfter bolaget fram distributionsavtal med Kina, att bolaget beviljats patent för autofokus, avtal med amerikansk OEM-partner, globalt OEM-avtal med europeisk aktör och avtal med en av CBRN-industrins starkaste varumärken.

Det är svårt att uppskatta värdet av avtal när det närmare inte specificeras vad de innebär i termer av omsättning och vinst. Vd har förvisso uttalat sig apropå rörelsemarginal, att bolaget kan nå en marginal om 50 procent på sikt, men några volymer har inte nämnts. Bolaget vidhåller ändå sitt mål för 2019 att på rullande 12 månaders omsätta 150 Mkr.

Ponera. Bolaget som idag har en begränsad omsättning, för att vara diplomatisk, slår igenom ordentligt under kommande 12 månader och levererar en omsättning för 2019 om 150 Mkr. Är det ens möjligt?

Häromdagen meddelade bolaget en uppdatering kring 67 Mkr-ordern från Sydostasien. Enligt pressmeddelandet sägs avtalet upp, den tidigare samarbetspartnern ersätts med en ny och i den bästa av världar kan beställningen återupptas. Vidare sägs att avtalsbrottet kan komma att följas av legala åtgärder.

Det är bra att marknaden får informationen. Avtalsbrottet är, som jag ser det, skälet till att bolaget har behövt kapitaltillskott eftersom omsättningen och likviditeten uteblivet till följd av att man inte kunnat fullfölja beställningen. Samtidigt har organisationen förändrats och den nye vd:n verkar vara orienterad i den ekonomiska infrastrukturen, från affär till vinst, ax till limpa. Jag tror mycket väl att Serstech har möjlighet att slå igenom igen, men till dess är risken högre i bolaget.

Vid kvartalets utgång hade bolaget drygt 8,6 Mkr i likviditet. Frågan om kapitaltillskott är enligt mitt förmenande inte helt inaktuell. Under Q1 uppgick bolagets operativa kostnader till drygt 5,2 Mkr. För att bolaget ska vara självbärande fordras att omsättningen ökar.

Innan vi ser de ingångna avtalens nytta är risken hög i bolaget sett till i vart fall likviditet.

Skribenten äger aktier i bolaget.

Provide IT: Siffror inför Q1

Med sommaren i färskt minne är det återigen dags att fästa vikt vid börsmarknaden. Även om den finansiella kalendern på Provide ITs hemsida inte är uppdaterad, ska bolaget rapportera den 30 augusti i år. Bolaget som då rapporterar första kvartalet förväntas visa följande siffror.

Omsättningen: 4 900 – 5 000 TSEK.
Vinst efter skatt: 900 – 1000 TSEK.

Personalkostnader bör ligga i häradet 3 000 – 3 100 TSEK. Kassa + tillgängliga medel beräknas uppgå till cirka 27 Mkr, oaktat kommande aktieutdelning om 3 924 TSEK.

Bolaget har tidigare rapporterat om ett större systemuppdrag som väntas motsvara cirka 500 – 700 TSEK, vilket bör höja vinstmarginalen. Marginalen väntas även ha stöd av sänkta fasta kostnader jämfört med Q4 2017/18, enligt vd. Å andra sidan kan semestereffekten ha viss påverkan och reservering av sociala avgifter för aktiegåva till anställd. Även om bolaget kommunicerat att man inte varit nöjd med vinstmarginalen under Q4 förra räkenskapsåret, tror jag inte att den når upp till över 20 procent. Detta till följd av satsningar bolaget gjort i verksamheten. Investeringar i personal och egen infrastruktur är nödvändiga att ta för att skala upp.

Värt att hålla koll på?

Spontant är jag intresserad av att veta hur bolagets uppskalning har gått. Hur ser personalstyrkan ut, möter arbetsstyrkan uppdragsefterfrågan och hur förvaltar bolaget uppdragsförfrågning från Stockholmsmarknaden kontra Göteborg. Förvärvsfrågan har sagts vara fortsatt aktuell, men jag ser hellre att den vilar till förmån för den operativa verksamheten. Ett uppköp kommer att ta tid i fråga av ledningen att implementera. Det fordrar att den operativa verksamheten har en viss ansvarsfördelning med projektgrupper m.m. för att den pågående verksamheten ska kunna fortgå. Små frågor blir lätt stora frågor hos mindre bolag.

Aktien stängde igår på 8,90 kr vilket värderar bolaget till drygt 59 Mkr.

Skribenten äger aktier i bolaget. 

 

Provide IT: Kommentar till bokslutet 2017/18

Bolaget från Göteborg levererar ökad såväl omsättning som vinst. Rekrytering och marknadsbearbetning ska på sikt driva på än mer kommers. Det blir utdelning i år igen och bolaget har alltjämt en välfylld kassa.

Årets intäkter uppgick till estimerade 17 036 (12 596) TSEK. Resultatet efter skatt blev emellertid lägre än prognos och landade i stället på 3 924 (2 564) TSEK. Per aktie blev resultatet 0,588 (0,384) SEK.

Bolaget föreslår utdelning om 0,588 kr per aktie. I realiteten blir den avrundade utdelningen 0,59 kr. Inte illa eftersom det vid rapportdag motsvarade en direktavkastning om 6,87 procent.

Var rapporten bra, okej eller dålig.

Rapporten kom in som Mikrobolagsanalys estimerat. De mindre glädjande nyheterna; lägre prio i Oslo, lägre prio beträffande bolagsvärv och ökade kostnaderna överskuggade den positiva omsättningstillväxten. Organisationen har i stället arbetat med GDPR-implementering (vilket i sig är något väldigt bra och nödvändigt!).

Under året kommer vinstmarginalen att påverkas negativt eftersom bolaget kommer att ta skattekostnader beträffande överlåtelse av aktier till anställd. Detta lär sammantaget påverka resultatet med i vart fall 600 000 kr, om det är tre överlåtelse och vid varje tillfälle 200 000 kr som reserveras i ökat skatteunderlag därom.

Business as usual. Nu är spelplanen given. Positiva triggers följer av eventuellt bolagsförvärv eller lönsamma större produktionsbeställningar. Annars blir det till att se fram emot utdelningen i september.

Skribenten äger aktier i bolaget.

Provide IT: Estimat inför Q4

På onsdag den 30 maj presenterar Provide IT siffrorna för det brutna räkenskapsåret 2017/2018. Bolaget har hittills i år visat god omsättningstillväxt, och rekryterat till flera avdelningar. Vinsten har däremot haft en försiktigare utveckling. Vad som även varit en följetång är huruvida bolaget ämnar förvärva annat bolag innan sommaren eller inte. Fet utdelning till aktieägarna är i vilket fall som helst att vänta.

För fjärde kvartalet estimeras följande

Omsättningen: 4 600 – 4 700 TSEK.
Vinst efter skatt: 1 000 – 1 150 TSEK.

Utgångspunkten är att bolaget alltjämt befinner sig i en positiv omsättningstrend. Det förväntas även visa sig i det generellt sett starka fjärde kvartalet.

För helåret estimeras följande

Omsättning: 17 000 TSEK.
Vinst efter skatt: 4 100 – 4 200 TSEK
Per aktie: ca 0,60 kr.
Utdelning: 0,65 kr.

Det skulle i sådana fall innebära en omsättningstillväxt om ca 36 procent samt vinsttillväxt om ca 22 procent. Skälet till att vinstmarginalen inte följer samma positiva utveckling förklaras med ökade personalkostnader och investeringar i verksamheten, vilket på medellång sikt bör vara övergående och inte slå lika hårt mot resultatet.

Bolaget har tidigare meddelat att det har stor kassa i förhållande till verksamheten, att bolaget avser dela ut årsvinsten om inte annat påkallas. Även om bolaget uttryckt förvärvsplaner bör årsvinsten kunna delas ut i sin helhet med viss utdelningsökning. En ökning med 7,7 procent samt i reella tal är inte oförsvarlig sett till den kassa bolaget håller. De medel som bolaget bär ska delas ut i den omfattning det är möjligt om bolaget inte kan investera medlen bättre. I detta sammanhang skulle jag önska se en tydlig tidsplan för framtiden. Samtidigt ska understrykas att viss tilltro och tidsutrymme till genomförande bör ledningen medges. Bolagsförvärv och marknadsbearbetning tar inte alltför oansenlig tid i anspråk samtidigt som kärnverksamheten ska underhållas. Detta är extra delikat för ett mikrobolag med 15-20 anställda.

Vad som vidare är värt att hålla utkik efter i kommunikén är hur Norge-bearbetningen fortlöper, och om eventuella planer finns att registrera bolag där för framtida satsning.

 

Skribenten äger aktier i bolaget.