Actic: Tillväxtbolag med stabila intäkter

Mikrobolagsanalys skriver om de mest intressanta små småbolagen, mikrobolagen. De som har ett börsvärde upp till 250 miljoner kronor. För att göra innehållet bredare kommer Mikrobolagsanalys nu skriva om bolag med ett marknadsvärde upp till cirka 1 000 miljoner kronor. Först ut är några tankar kring gymbolaget Actic.

Rapporten avseende första kvartalet visade Actic en tillväxt om 16 procent, varav 5 procentenheter organiskt. Ökat fokus på tilläggstjänster, nyetableringar samt en effektiv prisstrategi ligger bakom den organiska tillväxten. Samtidigt ökade snittintäkten per medlem med 15 procent till 349 (304) kr per månad.

 • Nettoomsättningen ökade med 16 procent till 226 Mkr.
 • Snittintäkt per medlem ökade med 15 procent till 349 kr.
 • Justerad EBITDA-marginal uppgick till 16,0 procent.
 • Nyetablering av tre anläggningar samt förvärv av tre anläggningar – totalt 168 anläggningar vid periodens slut.

Det justerade rörelseresultatet mätt som EBITDA uppgick till 36 Mkr under kvartalet. Det ger en marginal om 16,0 procent, att relateras till det långsiktiga målet om 20 procent. Marginalen har påverkats negativt av en högre nyetableringstakt samt fortsatta investeringar i centrala och lokala supportfunktioner. Bolaget har långfristiga skulder ca 600 miljoner kronor.

Vad är caset? Bolaget noterades under våren 2017 på Stockholmsbörsen. Det är värderat till 842 miljoner kronor och har mer eller mindre behållt den värderingen sedan noteringen i april. Actic är verksamt inom en väldigt konkurrensutsatt marknad. Det finns flera konkurrenter däribland Sats, Friskis & Svettis, 24Seven osv. Det ska vägas emot den positiva trend som vi ser inom träning och hälsa. Vidare finns det goda möjligheter att kunna ta betalt av medlemmarna. De flesta betalar in varje månad vilket ger ett förutsägbart kassaflöde. Bredvid medlemskapet finns även PT-tjänster och till exempel kosttillskott.

Har du några tankar kring Actic? 

Provide IT: Vinstvarning, del 2

I går meddelade bolaget en vinstvarning (uppdatering) i vilken man flaggade för omsättningen för fjärde kvartalet skulle uppgå till ca 3 miljoner kr. Tidigare hade man bedömt ca 3,8 miljoner kronor. På grund av belastning av aktiegåvor till anställda blir det 0 kr i rörelseresultat. Vad betyder det här för framtiden?

Pressmeddelandet hittar du här.

Vd pekar på sammanfattningsvis följande punkter i pressmeddelandet

 1. Produktionsproblemen är avhjälpta men har orsakat stor skada.
 2. Inrättandet av kvalitetskontroller.
 3. Inte lika generösa längre i sina intäktsprognoser.
 4. Kommer snart påbörja planering av Osloetablering.

Det här innebär att för det brutna räkenskapsåret 2016/2017 uppgår omsättningen till 12,6 miljoner kronor. Resultatet efter skatt landar på cirka 2,6 miljoner kronor. Det är en rörelsemarginal på 20,6 procent. Det ger en vinst på 0,389 kronor per aktie. Idag handlas Provide IT till 7,15 kronor. Bolaget värderas inklusive kassa till 47,7 miljoner kronor.

Först och främst. Det som har hänt är inte bra. Flyger man för nära solen bränner man sig. Provide IT är ett mindre konsultbolag med runt 15 anställda. Det startades 2012 och har navigerat stadigt framåt fram tills nu. Det jag tror har hänt är, vilket också har skrivits om tidigare på Mikrobolagsanalys, att det är någon form av växtvärk. Bolag som växer skapar affärer men den omkringliggande administrativa och uppföljningskontrollen blir lidande till förmån för business. Det är därför positivt att ledningen har vidtagit åtgärder. Sedan huruvida dessa åtgärder kommer att fungera i praktiken är en fråga framtiden får utvisa.

Marknaden vet i samband med vinstvarningen årsomsättningen och årets vinst. Sedan tar självklart vd tillfället i akt och söker inge hopp om vad som väntar exempelvis att aprilförsäljningen varit över förväntan och att det finns en plan att etablera sig i Oslo inom kort.

Det är emellertid något jag tycker man ska ta med en nypa salt. Bolaget har nyligen haft enorma problem med uppdrag, det har lagt förvärvsplaner på is och inrättat en säljorganisation. I närtid bör fokus ligga på att konsolidera kärnverksamheten och få den stabil. Eftersom ledningen tycks ha hjälpt till med produktionsutvecklingen bör man ställa sig frågan om tid och praktiskt möjlighet finns att dels etablera kontor i Oslo och planera för förvärv i en prisklass mellan 12-20 miljoner kronor. Det vore intressant att höra hur ledningen ställer sig till den frågan, vilket har förtur Oslo eller förvärv? Den insatte vet att bolaget har 26 miljoner i räntefonder som i stort sett, inom tre bankdagar, kan sättas i arbete. Fram till dess går aktieägarna miste om den omtalade alternativa avkastningen.

När allt kommer omkring är Mikrobolagsanalys positiv till verksamheten. Bolaget värderas idag exkl. kassa till drygt 20 miljoner kronor. Om bolaget når en vinst efter skatt på 5 miljoner kronor så handlas bolaget till p/e 4. Det är lågt, även för ett bolag med högre risk som detta. Marknadstrenden är positiv. Många företag och myndigheter arbetar om gränssnittet på hemsidan och skapar bättre digitala kanaler. Det är något som borde gynna Provide IT såväl på kort som på lång sikt.

Om pusselbitarna faller på plats, dvs. kontor i Oslo, ett förvärv och ökad administrativ kontroll vilket kan avlasta vd så tror jag de kommande 24 månaderna kan bli intressanta. Risken för ökad nedsida i aktien bör vara låg trots senaste tidens problem.

Skribenten äger aktier i bolaget.

Cybaero: Alle man över bord!

Ramavtalet har sagts upp. De likvida medlen börjar närma sig noll. Är det spiken i kistan för det så länge prövade Linköpingsbolaget? Hur kommer bolaget att rättfärdiga ännu en nyemission? Frågorna är många och de borde ställas av bolagets hårt prövade aktieägare som fått maskinen att snurra sedan starten.

Den 12 maj meddelade bolaget att ramavtalet med ACC, Avic Supply and Marketing Huabei från 2014, samt det leverensavtal om 20 system som tecknats mellan Cybaero och ACC 2015 har terminerats. Bakgrunden sägs vara att beslutet om exporttillstånd tidigare i april återkallades.

Mikrobolagsanalys har vid flera tillfällen (1, 2, 3 och 4) lyft fram det här bolaget som ett exempel på en ledning och verksamhet som eroderar kapital och förtroende hos ägarna.

Bolaget handlas idag till en kurs om cirka 1,06 kronor. Börsvärdet är 64 miljoner kronor. I förra vändan tog bolaget in runt 100 miljoner, oaktat kostnader mm., kronor i nyemission. Det finns garanterat aktieägare (småsparare) som anser detta vara billigt och som snittar ner sitt GAV. Men frågan är vad caset egentligen är? Risk/reward är helt ute ur bilden eftersom bolaget verkar inom en marknad med kunder som upphandlar liknande produkter. Även om bolaget skulle få en order så finns det frågetecken kring genomförande av leverans sedan man inte kunnat leverera tre system till Jolly med framgångsrika resultat.

En tankenöt till den insatte läsaren; visste du att Cybaeros vd även sitter i styrelsen för Intuitive Aerial?

 

Provide IT: Ledningen står inför ett stålbad

Det är något som inte har stämt i Provide IT. Bolaget som visade hög tillväxt och höga marginaler fick ordentliga problem med produktionen i slutet på förra året och aktien har hickat till – ordentligt. Mikrobolagsanalys reder ut.

Det blev en lyckad notering för Provide IT på Aktietorget . Inom fyra månader hade kursen klättrat från 8 kronor till 17 kronor. Det som drev på aktien var obefintlig skuldsättning, hög tillväxt och branschovanligt höga marginaler. Som förklaring hade man angett en egen utvecklad metodik.

Vd gick ut och förklarade att man ville växa genom förvärv. Det ville köpa något i Stockholm. Men för detta insåg ledningen att den hade för lite cash i kassan. En nyemission genomfördes till kursen 14 kronor. Mitt upp i nyemissionen lät ledningen avyttra viss del av befintlig innehav. Det blev en signal för marknaden som sänkte aktien.

Som lök på laxen vinstvarnade man inför Q3 på grund av produktionsproblem. Det pekades på uppdateringar som slagit fel och systemutveckling som nått en vägs ände. Ungefär. Ledningen hade därmed lagt förvärvsförhandlingarna på is och kavlat upp ärmarna för att jobba på golvet. Allt arbete med att leda företaget framåt på ledningsnivå avstannade.

Så sent som för en vecka sedan lät man vidare meddela att bokslutskommunikén har senarelagts på grund av hög produktionstakt och prioriteringar. Enligt Mikrobolagsanalys mening är det här mycket oroväckande. När ett bolag noteras medföljer ett administrativt och juridiskt ansvar gentemot dels aktieägarna, dels handelsplatsen. Det är ett förtroende och en relation som inte utan problem kan förändras på grund av prioriteringar ledningen gör. Det är valfritt att noteras.

Ledningen har sedan nyemissionen inte använt de medel som tagits in utan placerat medlen i en räntefond hos Nordea. Av de alternativ som står till buds så är valet det minst dåliga. Egentligen skulle man inte ha tagit in medlem från första början. Det bolaget hade kunnat göra var att föra förhandlingar och addera en klausul med hänvisning till nyemission i samband med förvärvet. På så vis hade bolaget inte behövt sitta med en kassa som inte genererar pengar. För aktieägarna (den skara som inte hänförs till ledningsgruppen) hade på sitt sätt kunnat placera pengarna mer fördelaktigt under tiden. Samtidigt ska man komma ihåg att ett bolag inte alltid kan styra över externa faktorer.

I det här fallet var det produktionsproblem som påverkade dels vinst, dels tillväxt, dels ledningens ”ledningsarbete”. Provide IT är ett ungt företag med en ung ledning. Däremot är styrelsen mer erfaren.

För att bolaget ska hämta sig från senaste tidens malörer bör det i någon utsträckning;

 1. skapar en intern arbetsstruktur som låter ledningen arbeta med att föra bolaget framåt,
 2. utarbeta arbetsrutiner för att minimera alternativt undvika produktionsmalörer,
 3. planera arbetet på sådant sätt att rapporter prioriteras med hänsyn till transparens,
 4. skapa realistiska mål som aktiemarknaden kan relatera till och som kan infrias.

Det som väger upp senaste tidens bekymmer är att Provide IT är ett ungt företag med en obeprövad intern arbetsstruktur. På plussidan ser vi ett företag som verkar inom en digital nisch med många tänkbara kunder, obefintlig belåning, bolaget har förvärvsagenda och har en framtidsplan för nya kontor. Allt hänger egentligen  på ledningen som har till uppgift att;

 1. Försvara marginalerna,
 2. Skapa tillväxt och
 3. Sunda prioriteringar (rätt sak får ta lång tid, fel sak eroderar förtroende och kapital).

Om eller när bolaget infriar nästa steg så finns det skäl att återfå förtroendet. Fram till dess har ledningen en del att bevisa.

Skribenten äger aktier i bolaget.

Transtema: Stjärnorna står rätt för fiber!

När Mikrobolagsanalys skrev om fiberoptikföretaget i mars stod aktiekursen i 54 kronor. Idag står den 65 kronor vilket innebär att den med sin aktieökning motsvarande 20 procent varit en raket på börsen.

Investeringar i infrastruktur står på schemat när Sverige mitt i högkonjunkturen låter maskineriet snurra för fullt. Bolag som Transtema med en förvärvsdriven samt organisk (!) tillväxt har goda skalfördelar.

Den 11 maj presenterade bolaget i sin Q1 en nettomsättning om 106 (35,7) miljoner kronor. Ebitda-resultatet blev 5,2 (3,0) miljoner kronor vilket motsvarar en marginal på 5,0 (8,4) procent. Rörelseresultatet ökade till 2,6 (1,9) miljoner kronor. Bolaget lät även meddela att man förbereder en introduktion till Stockholm Small Cap!

Värderingen på bolaget är 1 266 miljoner kronor. Med en kraftig tillväxt och positiv trend i Sverige när det kommer till fiberoptiska installationer får man tro att bolaget har framtiden för sig. När bolaget flyttas till Stockholmslistan kan institutionella investerare söka sig till ägarlistan och en uppvärdering kan stå inför dörren. Håll utkik!

Videoburst: Vagt pressmeddelande gav rally i småbolagsaktie!

Under dagen meddelade Videoburst att bolaget ingått samarbete med Google avseende

”löpande stötta Videoburst med utbildningsinsatser, marknadsföring och
know-how. Bolaget kan i nuläget inte kommunicera fler detaljer kring samarbetet.”

Det är ett löst hållet pressmeddelande som fick aktien att avancera ordentligt. Från nivåer kring 1,65 kronor per aktie till – som mest – 4,93 kronor.

I en intervju under dagen förtydligade bolagets vd att det rör sig om ett muntligt avtal. Det anges inte några detaljer om samarbetet kan ge några intäkter.

Generellt finns det en delgivningsplikt för noterade bolag. Den innebär att ledningen är tvingad att meddela marknaden om information som kan påverka värderingen av bolaget. I det här fallet har ledningen ansett att informationen varit så het att den var tvungen att publiceras så fort som möjligt. Ingen ledning vill sitta på ny information kring samarbeten, förvärv eller annat positivt/negativt längre än nödvändigt.

Frågan är om marknaden blev så klok på bolaget pressmeddelande idag. Alright, bolaget har en muntlig deal med Google om support och stöd. Tyvärr får jag säga att det finns lite av en ära i att omnämnas med de stora jättarna Google, Intel, Samsung, Apple osv. Något som Videoburst aktie sannerligen fått smaka på. Det finns även ett par aktieägare som säkerligen tjänat bra med pengar på dagens kursrally.

Transtema: Den hetaste branschen just nu bland småbolag!

Transtema beskriver sig som ett kunskapsföretag inom data- och telekommunikation verksamt i Sverige sedan 1997. Bolaget levererar projektering, design, byggnation, dokumentation, underhåll samt övriga konsulttjänster för kommunikationsnät. Transtema planerar, projekterar samt bygger optofibernät. Sedan början på januari har bolagets aktiekurs ökat med mer än 100 procent. Intresset för teknisk infrastruktur är hett!

Bolaget erbjuder en rad olika tjänster:

 • Nät
 • Fibernät
 • Datanät
 • Radionät
 • Teknik (systemdesign, service/drift och övervakning 24/7)
 • Nätverksutrustning

Verksamhetsområdet är med andra ord infrastruktur i olika tekniska former. Vi kan även se en viss likhet med Hexatronic som även det drar fiberkabel kors och tvärs över Sverige och även i övriga världen.

Under 2016 hände det mycket i Transtema. Bolaget växlade minst sagt upp tempot och genomförde en hel del förvärv. Inte mindre än sex bolag köptes. Totalt omsatte de sex bolagen 150 miljoner kronor under 2015, vilket framöver tillkommer Transtemas omsättning. Därutöver togs Transtemas aktie upp till handel på First North i november 2016.

Det häftigaste är att under 2015 Transtemas omsättning inte var mer än 67,7 miljoner kronor. Därtill förvärvades cirka 145 miljoner kronor i omsättning under 2016 genom de sex bolagsförvärven. De befintliga samt förvärvade bolagen levererade en organisk tillväxt motsvarande drygt 218 miljoner kronor. Totalt omsatte Transtema 432 miljoner kronor under 2016. Det är imponerande tillväxt. Om inte det räckte så förvärvades ett sjunde och åttonde bolag (Foki AB samt AJ Entreprenad) i början av 2017 med en omsättning på 62 miljoner kronor till det facila priset 50 miljoner kronor (baserat på vissa tillväxtmål), respektive 35 miljoner kronor i omsättning. Priset för AJ framgår inte. Foki AB visade ett resultat (före EBITDA) på 12,5 miljoner kronor. AJ visade ett negativt EBITDA.

Vid en aktiekurs om 54 kronor värderas Transtema idag till 988 miljoner kronor. Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) 2016 uppgår till 44,4 miljoner kronor. Vid utgången av december låg drygt 13 miljoner i bolagets kassa. Därtill fanns viss tillgång till checkkrediter.

Bolagets ledning har uttalat att man är intresserad av att introduceras på Small Cap. Det skulle kunna attrahera mer kapital och stärka bolagets varumärke. Listbytet skulle även kunna vara en trigger för högre värderingsmultiplar.

Transtema har följande mål:

Lönsamhet: En EBITDA-marginal (rörelseresultat före avskrivningar) på 15 procent. Målet mäts på årsbasis. Vid större förvärv kan EBITDA-marginalen understiga 15 procent under en integrations-och konsolideringsfas.

Tillväxt: Koncernen eftersträvar en genomsnittlig tillväxt på 20-30 procent per år från och med bokslutsåret 2016 och de kommande närmaste åren. Tillväxten kommer både från organisk tillväxt och förvärv. Hälften beräknas komma från nya förvärv.

Finansiell stabilitet: Koncernen skall ha en soliditet på minst 30 procent.

Nyligen sålde bolagets vd och grundare aktier till SHB motsvarande 821 000 aktier. Vd äger därefter cirka 40 procent av bolaget, vilket får betraktas som väldigt positivt. Försäljningen har motiverats med att man vill ta in institutionella ägare i aktieboken. Försäljningen innebar en dryg minskning med grundarens innehav av 10 procent. Mikrobolagsanalys har skrivit om insiderförsäljningar tidigare.

Transtema är ett intressant teknikbolag som landat på Mikrobolags radar. För 2017 kan vi förvänta oss ytterligare förvärv, en nyemission att fylla på kassan med och kanske ett listbyte från First North till Small Cap under hösten. Om fem år kanske Transtema har fusionerats med Hexatronic som också är verksamt inom optofiber, bland annat.