Serstech: Allt du behöver veta om nyemissionen och caset

I torsdags kom ett överväldigande besked från styrelsen i Serstech om beslut av nyemission till följd av strategiförändring. Som en konsekvens av begäran om aktieägartillskott föll aktiekursen bokstavligt talat i botten – 30 procent. Nedan går jag kort igenom nyemissionens vara eller icke vara. 

Det vore väl lögn att säga att bolagets aktiekurs har utvecklats väl och vida över förväntningarna. Den marknadsbearbetning som man kommunicerat tidigare har till dags dato inte gett resultat. Nya ordrar av signifikant värde lyser med sin utevaro. Som lök på laxen tycks de positiva effekterna och vinsten efter genombrottsordern ha i vart fall dröjt av. Under hösten har bolaget nödgats till att uppta ett lån om 5 Mkr för att understödja likviditeten i bolaget som alltjämt är begränsad.

För att ytterligare stödja den ekonomiska situationen och lösa in lånet samt genomföra förändringar in bolagets verksamhet vill bolaget ta in drygt 24 Mkr före emissionskostnader. I ett ganska långt pressmeddelande argumenterar och förklarar styrelsen syftet och ändamålet med de äskade medlen. Styrelsen radar upp sin sak enligt följande.

”Anpassningen av strategin kommer innebära att Bolaget behöver:

 • Koncentrera, rekrytera och utveckla kompetensen inom försäljning till globala distributörer inom varierande kundsegment.
 • Etablera, förnya eller avsluta samarbeten/avtal i linje med den nya strategin.
 • Koncentrera marknadsföring till värdeskapande distributörer och deras behov samt erbjuda eventuellt stöd under direkt säljarbete vid exempelvis upphandlingar.

Styrelsens bedömning är att befintligt rörelsekapital inte är tillräckligt för att genomföra dessa förändringar. Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 24,6 MSEK före emissionskostnader. Av emissionslikviden kommer 5 MSEK användas för att återbetala det kortfristiga lån som togs upp i oktober 2017. Nedan redogörs för användandet av den återstående emissionslikviden, utan prioritering:

 • 70 procent för anpassning av strategi (marknadsföring, legala kostnader, säljsupport)
 • 30 procent för att tillgodose Bolagets övriga behov av rörelsekapital”

Dessa åtgärder vill man göra för att ställa om företaget från att idag
1. marknadsföra,
2. arbeta med att driva in nya kunder och avtal
3. endast förlita sig på egen försäljning, till att

a. i stället arbeta med distributörer med inarbetade nätverk
b. starta OEM-tillverkning för att skapa försäljning och
c. bredda införsäljningsarbetet genom att inte endast fokusera på sprängmedel.

Nyemissionen då, vad innebär den? Den som inte tecknar sin andel i nyemissionen får stå ut med en rejäl utspädning. Inte roligt. Nedan följer emissionsvillkor och preliminär tidsplan.

 • 2 befintliga aktier ger rätt att teckna 1 ny aktie.
 • Teckningskursen uppgår till 1,15 kr per aktie.
 • Nyemissionen resulterar i en utspädningseffekt om 33,3 procent.
 • Avstämningsdag att delta i emissionen är den 11 januari 2018.
 • Sista handel i Serstech-aktien med rätt att delta i emissionen är den 9 januari 2018.
 • Teckningsperioden pågår 15 januari till 30 januari 2018.
 • Handel med teckningsrätter pågår 15 januari till 26 januari 2018.

Den existentiella frågan om nyemissioner har ältats tidigare här på Mikrobolagsanalys. Jag landar ytterst i en diskussion som bottnar i huruvida jag kan lita på att mina pengar går till något som gynnar verksamheten och tar den framåt, snarare än håller den levande och i samma ruta.

Jag vill såsom motprestation se att styrelsen ämnar använda medlen på ett sådant sätt att  behovet av nyemission därefter upphör eller att man särskilt har en eller ett par planer som är tänka att förverkligas genom aktieägartillskottet. I Serstechs fall har man visat upp en konkret plan på en verksamhetsförändring som bedöms skapa volym, minska marknadsföringskostnaderna och öka effektiviteten av försäljningen genom distributörsnätverk.

Efter företrädesemissionen kan bolaget ha 64,1 miljoner aktier utställda, mot dagens 42,7 miljoner. Bolaget värderas idag knappt över 55 Mkr. Det är med beaktande av det underlag vi idag har svårt att räkna på kommande omsättning och vinst. Styrelsen har förnyat sin tro att kunna nå en omsättning om 150 Mkr under en tolvmånadersperiod före utgången av 2019. Detta mål har man haft sedan förra året. Det är säkerligen inte orimligt men de satsningar man hittills gjort har tveklöst inte burit frukt.

Med nytt kapital och en justerad försäljningsmetodik hoppas man kunna nå detta mål. Med en distributör lyckades man ro i land genombrottsordern om 67 Mkr. Har det lyckats en gång så är det mycket möjligt att kunna ro ytterligare en sådan order i land. Caset är emellertid förenat med hög risk.

Skribenten äger aktier i bolaget.

_______________

Handel med aktier är förenat med risk. Aktier kan öka och minska i värde. Inlägget ska inte ses som en rekommendation. Alla investeringsbeslut ska föregås av en genomgående analys och beslut därom tillskrivs ytterst den som väljer att genomföra transaktionen.

Annonser

Provide IT: I linje med estimat

Dagens rapport var ju faktiskt ganska stabil och låg helt klart över Mikrobolagsanalys estimat. Särskilt överraskande var omsättningen som växte med hela 47 procent jämfört med fjolåret till 3 552 TSEK. Under första kvartalet växte omsättningen med 20 procent, vilket i sig är ett högt tillväxtsiffra. 

Vidare ökade vinsten efter skatt med 57 procent till 735 TSEK. Personalkostnaderna ökade, men förvisso endast med 35 procent jämfört med i fjol.

Totalt har man 22,4 Mkr tillgängligt i semi-likvida medel. 17,7 Mkr är placerat i räntefond och 4,7 Mkr har bolaget i bolagets kassa.

En sak som vd tar upp i vd-ordet är deras kassaflöde. Det är svårt att få grepp om kassaströmmarna, även om bolaget – till sin storlek och verksamhet – inte är alltför komplext. Det är främst kundfordringar och ”upparbetad med ännu inte fakturerad intäkter” (sic!) som jag har i åtanke. En förklaring skulle kunna vila i att bolaget arbetar med projekt som sträcker sig över kvartalen och binder ofakturerat kapital. Jag vet att bolaget har kommunicerat detta bekymmer för ungefär ett år sedan men att man arbetade med frågan. Men det är lite svårförståeligt varför frågan åter är aktuell.

Överlag är det en stabil och övervägande positiv rapport. Bolaget ökar omsättningen under ett traditionellt lugnt kvartal. Vinsten hänger absolut med med hänsyn till ökade personalkostnader, vilka inte har ökat i samma utsträckning som omsättningen har ökat.

Generellt sett är Mikrobolagsanalys av det här caset so far stabilt. Bolaget gör vad det säger att det ska göra och växer med motgångarna. Bolaget värderas i dag till 63,6 Mkr, inkl. kassa om 22,7 Mkr. Om bolaget håller ångan uppe och kan göra en vinst efter skatt om cirka 5,3 Mkr så handlas bolaget till p/e 12. Det är lågt för ett bolag som växer väl över 20 procent och som har möjlighet att dela ut stor del av vinsten. Just nu är direktavkastningen strax över 6 procent, givet en oförändrad utdelning om 0,6 kr.

Aktiekursen svarade ljummet på rapporten, vilket på sätt och vis är förståeligt med tanke på ”risken” i mikrobolag och tidigare produktionsbekymmer. Samtidigt ställer småsparare som handlar aktien krav på triggers, vilka kan rättfärdiga en rallyresa. Jag tror däremot för den som är långsiktig, att dagens nivåer är aptitliga och kan ge schyst avkastning vid kommande förvärv och expansion.

Skribenten äger aktier i bolaget.

Serstech: Samarbete med iransk distributör

Teknikbolaget Serstech har ingått avtal med en iransk distributör som även köpt en handfull instrument för demo. Ordervärdet understiger 200 000 kr. Distributören Parto Zist är verksamt inom läkemedelsindustrin och akademin, med såväl läkemedelsbolag som universitet till kunder.

Sett till aktiekursen har Serstech inte varit någon konsekvent lysande stjärna för investerarna. På bara tre månader har aktien tappat en tredjedel av sitt börsvärde. Anledningen är utebliva genombrottsordrar, synonymt med markant längre löptider för nya kundavtal och förseningar av 67 Mkr-ordern.

Det mest positiva i närtid är att ledningen har tagit fasta på dessa frågor och söker nu möjlighet att skapa volym i närtid och därtill minska kostnaderna. OEM-tillverkning har varit uppe på agendan, vilket i sig inte hindrar bolagets generella mål att sälja handhållna enheter med dess programvara.

Jag tror inte att bolaget är ett one-time-hit-wonder utan ser man till vad bolaget erbjuder i termer av tjänst; en digitalisering av mätningar av substanser, så ser jag att bolaget ligger rätt i tiden. Det finns ingen konkurrent som erbjuder en infrastruktur för mätningar, vilka kan delas och laddas upp mot en databas som kunderna har tillgång till och kan komplettera.

Även om ett distributörsavtal och ett ordervärde om 200 000 kr inte kan konkurrera med ordrar i 67 Mkr-klassen så får man söka se bortom denna kortsiktiga vinst. Behållningen av denna nyhet är snarare att bolaget nu har en mer representant på en viktig marknad.

Skribenten äger aktier i bolaget.

Malmbergs: Frågetecken efter Q3-rapport

Alright. Vad hände? Malmbergs, det där familjeägda stabila företaget som tuffat på lite i det tysta med bra direktavkastning, bottnade ordentligt under veckan. Efter kvartalsrapport tre hade presenterades blev marknaden som förbytt och handlade ner aktien som mest 20 procent. Från nivåer runt 122 kronor till dagens 99 kr. Det är ett rejält tapp för ett bolag i 1 Mdr-klassen. Börsvärdet uppgår efter drabbningen till dryga 700 Mkr. Nå. Vad tog marknaden fasta på i rapporten? 

Malmbergs är faktiskt ett litet intressant bolag som jag har haft under lupp en tid. Det som intresserar är att bolaget är familjeägt, enkla produkter som alla kan relatera till, låg belåning och hög direktavkastning. Det enda till synes kruxet torde vara konkurrensen från större aktörer bl a Garo och Ahlsell.

Omsättningen föll till 450 (461) Mkr. Rörelseresultatet sjönk till 28,6 (59,4) Mkr, varav vinsten blev blott 20,9 (46) Mkr. Kassaflödet var så gott som obefintligt med 8,3 (31,2) Mkr.

I rapporten förklarar vd att rörelseresultatet under året har väsentligt påverkats av kostnader för exportmarknaden bl a genom produktbyte. Därtill meddelar man att flera hyreskontrakt har tecknats för proffsbutiker i Göteborg och Norrköping.

Skärmavbild 2017-11-26 kl. 19.44.30

Bildkälla: Malmbergs, Q3-rapport.

Av tabellen är det tydligt att rörelsen har haft en något lägre omsättning i kombination med ökade rörelsekostnader, vilket påverkat rörelseresultatet. Kikar man i nästkommande tabeller framstår omsättningen som relativt stabil och ingen region påkallar någon vidare uppmärksamhet i den delen. Däremot är det uppenbart att problemet är relaterat till Sverige samt Norge avseende kostnaderna.

Skärmavbild 2017-11-26 kl. 19.46.54

Skärmavbild 2017-11-26 kl. 19.47.06

Bildkälla: Malmbergs, Q3-rapport.

Frågan är om marknaden har överreagerat på de ökade kostnaderna vilka avser kostnader för exportmarknaden bl a genom produktbyte? Vi vet egentligen inte närmare om omfattningen av dessa kostnader. Risken har således ökat i aktien. I det kortsiktiga perspektivet torde aktien ha bottnat. Vi ser en positiv byggkonjunktur i Skandinavien vilket Malmbergs borde kunna rida på.

Jag sticker ut hakan och säger att kostnaderna är övergående och gillar fortfarande bolaget vars huvudägare äger 45 procent av kapitalet och 70 procent av rösterna.

Provide IT: Estimat inför Q2

På onsdag den 29 november presenterar Provide IT siffrorna för andra kvartalet. Bolaget har under tidigare år visat rejäl tillväxt med undantag för vissa produktionsstörningar under fjolårets tredje och fjärde kvartal, 1 oktober till 31 mars. Dessa är förhoppningsvis en erfarenhet senare ett minne blott och bolaget hoppar på tillväxtresan igen.

För andra kvartalet estimeras följande;

Omsättningen: 2 800-3 100 TSEK.
Vinst efter skatt: 600-800 TSEK.

Utgångspunkten är att bolaget alltjämt befinner sig i en positiv omsättningstrend. Andra kvartalet 1 juli – 30 september är emellertid bolagets svagaste kvartal sedan bolaget har brutet räkenskapsår. Jämfört med dess första kvartal då omsättningen landade på 4 200 TSEK förväntas omsättningen i stället landa på modesta cirka 3 000 TSEK.

Det skulle i sådana fall innebära en tillväxt om ca 24 procent vilket är i paritet med uppvisad tillväxt i första kvartalet. Det faktum att semesterperioden bryter emellan skulle kunna hålla tillbaka såväl omsättning som vinst, vilket i sådana fall har sin naturliga förklaring. Värt att notera är att bolaget har vuxit med ett par anställda sedan i fjol vilket tynger personalkostnaderna för perioden. En något lägre rörelsemarginal är därav att vänta sig.

Vd har under hösten kommunicerat att man i november skulle påbörja bearbetning av Oslo-området. Skäl för en sådan expansion är inte bara högre konsultarvode, vilket kan på sikt kan ge stöd åt rörelsemarginalen, men redan har bolaget propåer från byråer att vara representerade i Norge. Det är positivt att bolaget satsar på expansion och söker maximera vinst och kundrelationer så gott det går. Samtidigt är det värt att framhålla vikten av realistiska och koncentrationsfrämjande insatser. Håll utkik efter om Norge-satsningen innebär några investeringskostnader för bolaget.

På tal om investeringar har bolaget sedan det noterades gått ut med sin förvärvsagenda. Till sommaren 2018 ska minst ett bolag förvärvas. För detta har man skramlat med bössan och hade vid första kvartalets utgång 21,7 Mkr i ränteplaceringar samt en kassa på strax under 5 Mkr. In toto 26,7 Mkr. Av dessa har sedan 4 Mkr skiftats ut i form av utdelningar. Återstående 22,7 Mkr är mer eller mindre vigda åt förvärvsinvesteringar.

Vilka företag är bolaget intresserat av? I emissionsmemorandumet på sidan 11 har bolaget uttalat följande.

”Bolagets bedömning är att det fnns goda möjligheter att identifiera förvärvskandidater och att det finns en god potential att öka effektiviteten i dessa kandidaters verksamheter genom att tillämpa Provide IT:s egenutvecklade projektmetodik och produktionsverktyg. Bolaget är i första hand intresserat av att förvärva bolag inom Stockholmsregionen med en årlig omsättning på cirka 6-20 miljoner kronor.”

Bolaget har sitt säte i Göteborgsregionen. Att förvärva en etablerad rörelse med liknande projektverksamhet men med förbättringspotential låter sunt men optimistiskt. Provide IT har de senaste två åren haft en omsättning om varder drygt 12 Mkr. Bolaget värderas i skrivandets stund till drygt 60 Mkr. Nu är värderingen delvis baserad på en nettokassa om drygt 23 Mkr och det faktum att bolaget är noterat. Jag ställer mig frågan vad ett mindre förvärv bidrar med och hur Provide IT skulle kunna hävda sig vid ett större förvärv – på gränsen till merger. Betänk.

Frågan blir naturligt vad man är beredd att betala för förvärvskandidater? Sverige befinner sig i en högkonjunktur och IT-konsulternas kommers går bra. En risk med en aktuell förvärvsagenda är att man betalar ett för högt pris i relation till konjunkturutveckling. Samtidigt måste verksamheten och ”tjänsten” sägas utgöra en logisk del i digitaliseringen; hemsidor, appar och databaser m.m.

Innan bolaget meddelar något annat får marknaden hålla fast vid planen att de objekt ledningen är intresserade av är de i Stockholmsregionen vilka kan tillföra kärnverksamheten personal, know-how och en platsrepresentation. Bolagets befintliga kontor, vilket främst är en sälj- och representationslokal kan kanske på sikt ha spelat ut sin roll, vilket kan reducera hyreskostnaden. Om än försvinnande liten i sammanhanget.

Sammantaget är Mikrobolagsanalys bedömning att Provide IT har en kärnverksamhet som är lätt att förstå och har uppvisat historisk stark tillväxt. När bolaget växer med personal och geografi kan det ge förväntad tillväxt. Att en stor del av bolagets värdering är nettokassa kan ge edge när bolaget genomför förvärv och likviderna börjar arbeta. Någon oro för framtida utdelningsbesvikelse kan inte väntas eftersom bolaget har stabila kassaflöden och en diversifierad kundkrets. Läget är alltjämt positivt.

Skribenten äger aktier i bolaget.

Serstech: Minskad omsättning men vinst

Alright, då har Serstech presenterat sin niomånadersrapport. Med en tio procentig nedgång i aktien var domen hård mot teknikföretag. Här är några snabba punkter från kvartalet. Nettoomsättningen 6,7 (8,5) Mkr och resultatet landade på 1,8 (0,3) Mkr. För året hittills landar omsättningen på 16,2 (9,2) Mkr och resultatet ligger på 4,6 (7) Mkr.

T f vd beskriver kvartalet som tidigare. Man arbetar med att bearbeta marknaden och leverera beställning på 67-miljoners-ordern. Samtidigt medger bolaget att det är långa ledtider för nya affärer, att man bör satsa på kommers som i det korta perspektivet håller bolaget flytande. Ett alternativ är då att fokusera på att OEM-tillverka enheter åt större aktörer, vilket stöds av flera goda argument. Däribland det faktum att dessa aktörer redan har etablerade distributionskanaler och marknadsföring. Det är vidare inte något som konkurrerar med den övriga verksamheten utan skulle kunna ses som ett komplement. Därtill har Serstech sin egen mjukvara Chemdash vilken konkurrenterna inte, så vitt jag vet, har tillgång till.

Framöver ligger fokus på att lösa vd-frågan. Som det är nu har bolaget ingen vd utan en tillförordnad sedan den förra av familjeskäl var tvungen att kliva ner från posten. Jag tycker det är helt okej och bolaget har varit tydligt med när det skedde och av vilka skäl. Det vekar inte finnas några meningsskiljaktigheter inom bolaget sedan denne alltjämt arbetar inom bolaget, om än i mindre utsträckning. Vidare måste bolaget fokusera på att skapa affärer i närtid för att kunna hålla uppe omsättningen och kassaflödet. Till dess har bolaget tagit ett kortfristigt lån om 5 Mkr för att skapa likviditetsutrymme i räkenskaperna. Lån är alltid lån men det är försvarligt om det finns ett destignerat syfte, vilket kan tycks ha i det här fallet.

Hur ska man se på aktien och bolaget? Risken har ökat sedan bolagets likviditet har sinat, leveranserna har dragit ut på tiden och man har inte vunnit liknande ordrar sedan genombrottsordern. Aktien har till följd av detta rekylerar tillbaka. För den långsikte kan en stororder i kombination med framgångsrik OEM-tillverkning skapa triggers i aktien men till dess är aktien kall. I och med att det är ett mikrobolag tar det tid innan marknaden har erkänt bolaget och dess kommers. Det bör därför vara motiverat att ge bolaget utrymme att bearbeta marknaden och marknadsföra sin produkt innan den hängs ut helt.

Bevisligen finns ett intresse för den här typen av teknik, vilket är ett stöd i analysen av bolaget. Därtill med ökad omsättning och flera kunder tror jag deras mjukvara med abonnemang kan ge ett stabilt kassaflöde. Till dess har bolaget en del att bevisa.

 

Skribenten äger aktier i bolaget.

BiBB: Betet som gav 3 gånger pengarna!

Alright. BiBB Instruments. Vi skrev om bolaget den 7 oktober i år. Bolaget som noterades på Aktietorget 27 oktober i år öppnade på 5,85 kr. Sedan dess har den åkt ända vägen upp till dagens 16,60 kr. En ordentlig resa för sparare som tecknade aktier vid introduktionen.

Bolaget värderas i skrivandets stund till 136 Mkr. Vad som i huvudsak har hänt sedan sist är att bolaget har

 1. erhållit etiktillstånd för att inleda en klinisk studie för tidig diagnos av lungcancer med EndoDrill,
 2. lämnat in ytterligare europeisk patentansökan, och
 3. erhållit patentgodkännande från europeiska patentverket.

Kan detta vara vad som har triggat kursen i kombination med en intressant produkt och marknad? Kanske. Finns det fallhöjd i aktien? Absolut. En kort uppvärdering utan återkommande triggers skulle kunna sänka kursen något. Samtidigt har bolaget en intressant produkt och en tydlig kommersiell affärsidé. Etablerar sig bolaget hos sjukhus och vårdinrättningar borde bolaget ha goda möjligheter att stjäla marknadsandelar om produkten är vad den förespeglas vara. Patent kopplade till produktportföljen är viktiga vilket garanteras i och med patentgodkännande.

Vad är dina tankar kring BiBB Instruments?