Serstech: Insiderköp

Säga vad man vill om senaste året för Serstech men i sann ketchupmanér tycks allt komma på en gång. På en månad har aktien avancerat nästan 30 procent. 

Idag meddelades att bolagets vd den 1 augusti i år köpte 200 000 stycken aktier för 2 kr. Vd:s innehav uppgår idag till 800 000 st aktier, motsvarande 1,25 procent av bolaget. I samma pressmeddelande framgår att den personen som inom kort tillräder tjänsten VP Strategic Alliances and Management även köpt aktier, 200 000 st. Denne har efter transaktionen 400 000 st aktier.

Sånt här gillar jag! Det sänder positiva signaler att personer med förankring i den operativa verksamheten investerar i företaget, tror på den nya strategiska inriktningen och ser resultaten av arbetet runt hörnet.

Pressmeddelandet fick aktien att hoppa till och noterade som högst 2,35 kr. Aktien stängde på 2,27 kr. För en månad sedan kretsade vi kring 1,75 kr per aktie.

Utgår man ifrån att bolaget om ett drygt år har rullande omsättning 150 Mkr, bruttomarginal >50 procent, gör en vinst i häradet 40 Mkr. Det motsvarar drygt 0,60 kr per aktie. Dagens p/e-tal om 3,7 framstår som lågt givet storleken på marknaden bolaget verkar på, möjligheten till skalbarhet, produktutveckling och produkttillämpning.

Men jag kan fortfarande inte sluta att fundera på varifrån bolaget har tagit siffran 150 Mkr. Det var precis samma sak som med Hexatronic när det begav sig efter köpet av Ericssons fiberoptikanläggning på västkusten…

Skribenten äger aktier i bolaget.

Dalsspira: Sur mjölk för aktieägarna när H1-rapporten presenterades – då sålde en närstående aktier för 660 000 kr!

En ledamots närstående sålde på rapportdagen den 24 augusti i år 147 000 aktier för 4,5 kr styck. Transaktionen skedde utanför handelsplats.

Av rapporten framgår att omsättningen för andra kvartalet i år sjönk, jämfört med samma period förra året, samt resultatet före skatt visade -1,8 Mkr. Dalsspiras ekonomiska situation ser dyster ut då bolaget hade negativt banktillgodohavande om -1,5 Mkr per den 30 juni i år. De räntebärande skulderna uppgick vid samma tid till 4,3 Mkr, jämte en checkräkningskredit utnyttjad till 1,5 Mkr utav 2,3 Mkr tillgängliga. Summerat uppgår lånen till 5,8 Mkr. Av rapporten framgår att bolaget måste nå en månadsvis försäljning närmare 2,5 – 3 Mkr för att nå break-even. Idag uppgår försäljningen till cirka 2 Mkr per månad. Dalsspira har bland annat påbörjat besparingsprogram och aviserat att en företrädesemission är förestående samt att villkor för emissionen kommer att meddelas vid senare tillfälle.

Ställ dig själv frågan. Är det inte lite märkligt att ledningen inte i samband med rapporten kunde ge en vink om storleksordningen på emissionen? Kan det vara ett aktiekursvårdande inslag. (red. uppföljning kommer att ske om fler insynspersoner säljer innan villkoren är meddelade).

Bolagets aktie backade på rapportdagen med cirka 1,4 procent och stängde på 4,20 kr. Dalsspira värderas vid denna aktiekurs till 15,5 Mkr.

Det är sur mjölk mejeribolaget levererar aktieägarna. Mycket beror på försäljning som inte växt enligt plan, och enligt ledningen har det funnits produktionsproblem under perioden, vilket även försvårat arbetet än mer.

Villkoren för företrädesemissionen kommer inte att vara angenämna. Bolaget behöver ta in kapital för att lösa befintliga krediter, finansiera driften tills break-even OCH skapa förutsättningar för framtida verksamhetsunderlag. Bolaget måste ta in i vart fall 10 Mkr. Minst. Utspädningseffekten lär bli därefter.

Aktieägarna ställs nu inför frågan: sälja eller behålla.

Läs gärna vidare om nyemissioner där Mikrobolagsanalys förklarar begreppet närmare. Inlägget är inte skrivet för aktieägare att använda som underlag, utan i kunskapssyfte #disclaim it

Vad tror ni om bolaget och dess H1-rapport? 

Serstech: H1 och uppdatering kring 67 Mkr-ordern

I mitten av augusti rapporterade bolaget siffrorna för Q2. Rapporten som inte visar alltför muntra siffror, målas ändå en positiv bild upp för framtiden. Motiveringen till förändring ligger i ingångna avtal och strategiförändring som väntas ge signifikant högre omsättning framöver. 

För första halvåret var omsättningen 2 768 (9 557) TSEK. Under perioden visade bolaget förlust om 5 599 TSEK jämfört med fjolåret då bolaget istället visade en vinst om 3 200 TSEK.

I H1-rapporten lyfter bolaget fram distributionsavtal med Kina, att bolaget beviljats patent för autofokus, avtal med amerikansk OEM-partner, globalt OEM-avtal med europeisk aktör och avtal med en av CBRN-industrins starkaste varumärken.

Det är svårt att uppskatta värdet av avtal när det närmare inte specificeras vad de innebär i termer av omsättning och vinst. Vd har förvisso uttalat sig apropå rörelsemarginal, att bolaget kan nå en marginal om 50 procent på sikt, men några volymer har inte nämnts. Bolaget vidhåller ändå sitt mål för 2019 att på rullande 12 månaders omsätta 150 Mkr.

Ponera. Bolaget som idag har en begränsad omsättning, för att vara diplomatisk, slår igenom ordentligt under kommande 12 månader och levererar en omsättning för 2019 om 150 Mkr. Är det ens möjligt?

Häromdagen meddelade bolaget en uppdatering kring 67 Mkr-ordern från Sydostasien. Enligt pressmeddelandet sägs avtalet upp, den tidigare samarbetspartnern ersätts med en ny och i den bästa av världar kan beställningen återupptas. Vidare sägs att avtalsbrottet kan komma att följas av legala åtgärder.

Det är bra att marknaden får informationen. Avtalsbrottet är, som jag ser det, skälet till att bolaget har behövt kapitaltillskott eftersom omsättningen och likviditeten uteblivet till följd av att man inte kunnat fullfölja beställningen. Samtidigt har organisationen förändrats och den nye vd:n verkar vara orienterad i den ekonomiska infrastrukturen, från affär till vinst, ax till limpa. Jag tror mycket väl att Serstech har möjlighet att slå igenom igen, men till dess är risken högre i bolaget.

Vid kvartalets utgång hade bolaget drygt 8,6 Mkr i likviditet. Frågan om kapitaltillskott är enligt mitt förmenande inte helt inaktuell. Under Q1 uppgick bolagets operativa kostnader till drygt 5,2 Mkr. För att bolaget ska vara självbärande fordras att omsättningen ökar.

Innan vi ser de ingångna avtalens nytta är risken hög i bolaget sett till i vart fall likviditet.

Skribenten äger aktier i bolaget.

Provide IT: Siffror inför Q1

Med sommaren i färskt minne är det återigen dags att fästa vikt vid börsmarknaden. Även om den finansiella kalendern på Provide ITs hemsida inte är uppdaterad, ska bolaget rapportera den 30 augusti i år. Bolaget som då rapporterar första kvartalet förväntas visa följande siffror.

Omsättningen: 4 900 – 5 000 TSEK.
Vinst efter skatt: 900 – 1000 TSEK.

Personalkostnader bör ligga i häradet 3 000 – 3 100 TSEK. Kassa + tillgängliga medel beräknas uppgå till cirka 27 Mkr, oaktat kommande aktieutdelning om 3 924 TSEK.

Bolaget har tidigare rapporterat om ett större systemuppdrag som väntas motsvara cirka 500 – 700 TSEK, vilket bör höja vinstmarginalen. Marginalen väntas även ha stöd av sänkta fasta kostnader jämfört med Q4 2017/18, enligt vd. Å andra sidan kan semestereffekten ha viss påverkan och reservering av sociala avgifter för aktiegåva till anställd. Även om bolaget kommunicerat att man inte varit nöjd med vinstmarginalen under Q4 förra räkenskapsåret, tror jag inte att den når upp till över 20 procent. Detta till följd av satsningar bolaget gjort i verksamheten. Investeringar i personal och egen infrastruktur är nödvändiga att ta för att skala upp.

Värt att hålla koll på?

Spontant är jag intresserad av att veta hur bolagets uppskalning har gått. Hur ser personalstyrkan ut, möter arbetsstyrkan uppdragsefterfrågan och hur förvaltar bolaget uppdragsförfrågning från Stockholmsmarknaden kontra Göteborg. Förvärvsfrågan har sagts vara fortsatt aktuell, men jag ser hellre att den vilar till förmån för den operativa verksamheten. Ett uppköp kommer att ta tid i fråga av ledningen att implementera. Det fordrar att den operativa verksamheten har en viss ansvarsfördelning med projektgrupper m.m. för att den pågående verksamheten ska kunna fortgå. Små frågor blir lätt stora frågor hos mindre bolag.

Aktien stängde igår på 8,90 kr vilket värderar bolaget till drygt 59 Mkr.

Skribenten äger aktier i bolaget. 

 

Provide IT: Kommentar till bokslutet 2017/18

Bolaget från Göteborg levererar ökad såväl omsättning som vinst. Rekrytering och marknadsbearbetning ska på sikt driva på än mer kommers. Det blir utdelning i år igen och bolaget har alltjämt en välfylld kassa.

Årets intäkter uppgick till estimerade 17 036 (12 596) TSEK. Resultatet efter skatt blev emellertid lägre än prognos och landade i stället på 3 924 (2 564) TSEK. Per aktie blev resultatet 0,588 (0,384) SEK.

Bolaget föreslår utdelning om 0,588 kr per aktie. I realiteten blir den avrundade utdelningen 0,59 kr. Inte illa eftersom det vid rapportdag motsvarade en direktavkastning om 6,87 procent.

Var rapporten bra, okej eller dålig.

Rapporten kom in som Mikrobolagsanalys estimerat. De mindre glädjande nyheterna; lägre prio i Oslo, lägre prio beträffande bolagsvärv och ökade kostnaderna överskuggade den positiva omsättningstillväxten. Organisationen har i stället arbetat med GDPR-implementering (vilket i sig är något väldigt bra och nödvändigt!).

Under året kommer vinstmarginalen att påverkas negativt eftersom bolaget kommer att ta skattekostnader beträffande överlåtelse av aktier till anställd. Detta lär sammantaget påverka resultatet med i vart fall 600 000 kr, om det är tre överlåtelse och vid varje tillfälle 200 000 kr som reserveras i ökat skatteunderlag därom.

Business as usual. Nu är spelplanen given. Positiva triggers följer av eventuellt bolagsförvärv eller lönsamma större produktionsbeställningar. Annars blir det till att se fram emot utdelningen i september.

Skribenten äger aktier i bolaget.

Provide IT: Estimat inför Q4

På onsdag den 30 maj presenterar Provide IT siffrorna för det brutna räkenskapsåret 2017/2018. Bolaget har hittills i år visat god omsättningstillväxt, och rekryterat till flera avdelningar. Vinsten har däremot haft en försiktigare utveckling. Vad som även varit en följetång är huruvida bolaget ämnar förvärva annat bolag innan sommaren eller inte. Fet utdelning till aktieägarna är i vilket fall som helst att vänta.

För fjärde kvartalet estimeras följande

Omsättningen: 4 600 – 4 700 TSEK.
Vinst efter skatt: 1 000 – 1 150 TSEK.

Utgångspunkten är att bolaget alltjämt befinner sig i en positiv omsättningstrend. Det förväntas även visa sig i det generellt sett starka fjärde kvartalet.

För helåret estimeras följande

Omsättning: 17 000 TSEK.
Vinst efter skatt: 4 100 – 4 200 TSEK
Per aktie: ca 0,60 kr.
Utdelning: 0,65 kr.

Det skulle i sådana fall innebära en omsättningstillväxt om ca 36 procent samt vinsttillväxt om ca 22 procent. Skälet till att vinstmarginalen inte följer samma positiva utveckling förklaras med ökade personalkostnader och investeringar i verksamheten, vilket på medellång sikt bör vara övergående och inte slå lika hårt mot resultatet.

Bolaget har tidigare meddelat att det har stor kassa i förhållande till verksamheten, att bolaget avser dela ut årsvinsten om inte annat påkallas. Även om bolaget uttryckt förvärvsplaner bör årsvinsten kunna delas ut i sin helhet med viss utdelningsökning. En ökning med 7,7 procent samt i reella tal är inte oförsvarlig sett till den kassa bolaget håller. De medel som bolaget bär ska delas ut i den omfattning det är möjligt om bolaget inte kan investera medlen bättre. I detta sammanhang skulle jag önska se en tydlig tidsplan för framtiden. Samtidigt ska understrykas att viss tilltro och tidsutrymme till genomförande bör ledningen medges. Bolagsförvärv och marknadsbearbetning tar inte alltför oansenlig tid i anspråk samtidigt som kärnverksamheten ska underhållas. Detta är extra delikat för ett mikrobolag med 15-20 anställda.

Vad som vidare är värt att hålla utkik efter i kommunikén är hur Norge-bearbetningen fortlöper, och om eventuella planer finns att registrera bolag där för framtida satsning.

 

Skribenten äger aktier i bolaget.

Vilka aktier är hetast just nu?

Det är vår och i sedvanlig bemärkelse har vi möts av en våg av bolagsrapporter, och en hel del bolag har redan haft sin bolagsstämma och börjat utdela vinst. För egen del finner jag en hel del bolag intressanta.

Tele2 kom med en riktigt pangrapport. Ökad om sättning och vinst i förening med en förändrad utdelningspolicy har fått aktien att skjuta iväg från 100 kr till nästan 115 kr. Det är ingen dålig bedrift. Jag har länge varit av uppfattningen att Tele2 levererar i enlighet med plan. De senaste åren så har bolaget lyckats skapa exceptionellt mycket aktieägarvärde genom ett antal transaktioner, däribland Rysslandsförsäljningen för drygt fem år sedan. Bolaget har genomfört ett framgångsrikt kostnadsbesparings-program (Challenger), vilket jag tror kan ha goda förutsättningar att implementeras med Com Hem-förvärvet. Tele2s mind set att vara rörlig, utmanande och modern med ett brett erbjudande såväl till företag som konsumenter verkar ju funka. Framöver lär vi få se en kraftigt ökad utdelning från Tele2. Enligt uppgift 90 procent av kassaflödet (samt återköp av aktier). Räknar man på rullande tolvmånaders kassaflöde så blir det i häradet  6 kr, vilket är enastående från dagens fyra kronor. Tele2 bör man nog behålla för utdelningen och omsättningstillväxten, även om den på kort sikt har uppvärderats med råge.

Castellum kom med en helt okej rapport. Substansen ökar och skuldsättningen är väl under 50 procent. Jag ska erkänna att jag inte är lika väl insatt i aktien som tidigare, men beundrar ledningens uthållighet och förmåga att över tid prestera konsekventa resultat. Ett bra track record med en ökad riskmedvetenhet kan motivera aktien. Utdelningen om 2,65 kr två gånger under året ger en direktavkastning om 3,7 procent.

Walt Disney. Alright, caset är en lyckad streamingkultur tack vare de egenutvecklade streamingplatformade med ESPN och Disney-material. Aktien handlas runt 100 USD och har under de senaste åren pendlat mellan 90 och 110 USD. Bolaget har förutom tv-program m.m. tonvis med IP och parker. Det nyligen genomförda 24Fox Studios bör kunna ge en skjuts framåt.

Tomra är det där tråkiga ”pantreturföretaget” som de flesta känner till sedan barnsben men egentligen kanske inte reflekterat närmare över. Aktien har gått urstarkt sedan november då den stod runt 80-90kr och sedan dess toppat runt dryga 160 kr. Idag handlas den norr om 140 kr. Nyligen meddelade Storbritannien att landet avser ta tag i ”plastproblemet” och då se över implementeringen av ett returpantsystem. Tomra som mer eller mindre är förhandstippat alternativ tack vare dess storlek och möjlighet att tillhandahålla en sådan stor volym, har värderats upp av nyheten. Men ett sådant avslut ligger i vart fall ett år framåt i tiden. Om inte mer. Möjligen att aktien har gått väl starkt i korta perspektivet, att det går att fånga upp den runt 140-145 kr.

Under tredje kvartalet i år kommer bolaget Veoneer att handlas på Stockholmsbörsen. Bolaget som delas ut av Autoliv utgör dagens Autolivs område ”Electronics”. Caset är att marknaden är intresserad av framtidens autonoma körning och att Veoneer förtjänar högre multipel än stabila Autoliv.

Har du hittat något intressant bolag som är undervärderat eller befinner sig i en intressant  trend? Kommentera gärna!

Serstech: Rapportkommentar bokslut – på gång med ny strategi!

Serstech presenterade sent om sider sitt bokslut i veckan. Omsättningen för fjärde kvartalet blev lite av en chock i förening med att man höjt varningens finger kring den återstående leveransen om cirka 35 Mkr till ”genombrottskunden” i Sydostasien. Under veckan lät man emellertid meddela att man fått en order om 1,7 Mkr till Rumänien och Bulgarien. Detta är något att djupa i. 

För helåret blev nettoomsättningen 16 806 (17 496) TSEK, varav periodens resultat blev -2 547 (-6 417) TSEK.

Det här upplevs spontant som skrala siffror med anledning av att bolaget ändå haft en order som var tänkt att beta av under en 18 månaders period. Enligt vd beror dock inte orderleverans på omständigheter hänförliga till Serstech utan kunden.

Vad har man åstadkommit under året fram tills nu? 

För det första har man gjort en strategisk översyn och numera fokuserar mindre i projektform utan i stället arbetar med regionala återförsäljare samt följer upp visat intresse från systemoperatörer. Mer om det här skrev jag i förra inlägget om Serstech.

Bolag erhöll flertalet viktiga referensbeställningar från polismyndigheter, tullmyndigheter och i december även FN. Dessutom sålde Serstech, genom partners, till kunder utanför den under året prioriterade säkerhetsmarknaden, exempelvis inom kvalitetskontroll och läkemedel. Nu senast har bolaget även fått en beställning ifrån Rumänien och Bulgarien på drygt 1,7 Mkr. Ordern är den första större ordern till myndigheter i Europa och slutkunderna är den nationella polismyndigheten i Rumänien och Bulgariens inrikesdepartement. Ordern inkluderar dels Serstechs Raman-instrument och dels databasen för kemiska stridsmedel.

För att bolaget ska nå upp till sitt mål om 150 Mkr före till år 2019 krävs ökad försäljning. Målgruppen har tidigare varit myndigheter, vilket har visat sig vara lättare sagt än gjort med beaktande av upphandlingsfrister m.m. Det är därför mycket positivt att bolaget har fått beställning från privata spelare, ex. kinesisk petroleumaktör som vill kontrollera de egna produkterna när de transporterats från A till B.

Men det finns en sak som är djävulskt intressant vilket jag ifrågasätter om marknaden verkligen har tagit fasta på. Det är upplysningen i senaste pressmeddelandet om 1,7 Mkr-ordern, nämligen att Serstech sedan november 2017 har ett tillverkningstillstånd (läs mer om tillverkningstillstånd hos ISP) från ISP, Inspektionen för Strategiska Produkter, för tillverkning och export av databasen. Tillståndet krävs eftersom databasen klassats som krigsmateriel då den innehåller information som kan användas tillsammans med Serstechs instrument för att identifiera kemiska stridsmedel. Vi har med andra ord en nischprodukt med en konkurrensfördel. Att samla data, skapa en användarvänlig databas och få regulatoriska godkännande torde vara något som ger Serstech försprång gentemot liknande peers.

Det här är en regulatorisk bedrift som legitimerar Serstech, dess mjukvara och framför allt all den sammanställda data som bolaget tillhandahåller. Vid första anblick kan man tro och tänka att det är praktiskt med en handhållen enhet för mätningar i fält eller mindre partier, men det riktiga guldägget är databasen.

De senaste åren har man pratat allt bättre om digitala kartor, Google Maps m.m., och hur  nödvändiga dessa kommer att bli när autonom körning växer fram och blir just fristående. Data har redan blivit en handelsvara, konsumentbeteenden, underlag vid rekryteringar, data över handelsmönster, data över fysisk aktivitet m.m. Allt används för att ta fram ett erbjudande, anpassa det och ta fram lösningar som underlättar och skapar värde för aktörer.

Serstech möter tekniskt konkurrens sett till den handhållna enheten. Den kan ses som ett komplement snarare ersättare av stationär laboratorieutrustning. Men vem hade anat år 2016 att själva databasen skulle vara dragplåstret.

Bolaget har efter nyemissionen kasserat in drygt 24 Mkr före emissionskostnaderna. Hur länge dessa medel räcker, sett till de åtgärder man vill ta i närtid och förevarande burnrate, är oklart. Den nye vdn (med bakgrund som VP Marketing & Product Management på kamera och mjukvarubolaget Phase One A/S) har om inte annat fått en flygande start. Om bolaget fortsätter att inkassera ordrar bör inte bolaget behöva ta in ytterligare medel, vilket är positivt. Risken i aktien är emellertid fortfarande hög. Däremot kommer ökat antal användare, ökad försäljning av mjukvaran vilket genererar återkommande intäkter och OEM-försäljning bör sänka risken om något eller flera av dessa besannas under år 2018.

Inlägget har redigerats sedan publicering.

Skribenten äger aktier i bolaget.

Provide IT: Rapportkommentar Q3

Bolaget uppvisar en omsättningsökning med 27 procent medan vinsten för perioden är mera blygsam. Bolaget befinner sig i en positiv tillväxttrend sett till de nio första månaderna. Vinsten per aktie uppgår till 0,456 kr för de nio första månaderna. Med denna utveckling är höstens utdelning kassaflödesgenererad.

Klart är att jag låg något högt i bedömningen av tillväxt och vinsttillväxt. Estimat baserades på en årlig tillväxt om 20 procent, oaktat fjolårets fadäs med produktionen.

Omsättningen uppgick i tredje kvartalet till 4 586 (3 623) TSEK medan vinsten blev till 1 168 (1 121) TSEK. Det motsvarar en vinstmarginal om 25,4 procent. Detta ska jämföras med första kvartalets motsvarande siffra om 27 procent samt andra kvartalets marginal om 21 procent. Sett till helåret uppgår vinstmarginalen hittills till 24,6 procent.

Förväntningarna om en högre tillväxt låg i korten. Men vinsten då? I resultaträkningen framgår att personalkostnaderna har ökat till 2 338 (1 607) TSEK, motsvarande 51 procent av omsättningen. Faktum är att dessa kostnader historiskt har legat i häradet 50-53 procent. Det är inget i den delen av kostnadskostymen som sticker ut. Jämför man omsättningstillväxten om 27 procent så har personalkostnaderna ökat med 45,4 procent. Det är en delförklaring till varför vinsten inte har ökat mer än med blygsamma 4 procent.

En post i resultaträkningen är intressant ”övriga externa kostnader”. För perioden uppgick den till 710 (559) TSEK. Vad omfattar denna? En högst spekulativ tes är dels externa juridiska och administrativa konsulter möjligen relaterade till förvärv och bolagets Aktietorgsnotering (vilket medför ett ökat redovisningsansvar och därmed förenade kostnader). Men, be aware of denna oöverlagda idé. Notera vänligen vidare att bolaget under samma period 2016/17 genomförde en företrädesemission, vilken kostade i storleksordningen 400 TSEK. Givet att bolaget använder främst egen personal och därmed förlitar sig mindre på externa samarbetspartners, utgör denna kostnadspost något annat relaterat till verksamheten.

Angående det här strategiska förvärvet, vilket jag målar upp ett avtryck av, i stycket ovan uttalar sig vd ”vidare planerar och arbetar bolaget fortfarande med att genomföra ett strategiskt förvärv. På så sätt beräknas fortsatt omsättning- och resultattillväxt genom både organisk tillväxt och strategiska förvärv.”

Kan det vara så att ledningen medger att resultatet på sista raden är något skralt, men har en plan för bolagets framtida omsättnings- och vinsttillväxt? Absolut. Är det något konstigt att formulera sig på det här sättet? Verkligen inte. Det är ett sätt att valla fåren-till-aktieägare, som förväntar sig PM vardera vecka om guld och gröna skogar.

Skämt åsido. Rapporten avspeglar rimligen verksamhetens nuvarande läge och satsningar. Semi-kassan uppgick vid periodens utgång till 24,6 Mkr. Sedan utdelningen i höstas har man genererat 2,6 Mkr. Detta tack vare att starkt kassaflöde. Bolaget binder obefintligt med kapital, lager eller andra insatsvaror samt saknar långfristiga skulder för vilka man inte behöver binda upp kassaflöde av sådant skäl.

Ponera att bolaget gör 0,20 kr i vinst för fjärde kvartalet och därmed för helåret 0,66 kr. Det täcker fjolårets utdelning samt en tio procentig ökning. Det är inte fy skam. Bolaget som tidigare meddelat att man avser att dela ut vinsten handlas i sådana fall till ett p/e-tal 13,6 inkl. kassan och direktavkastning om 7,3 procent. Detta är oaktat förvärvsberäkningar. 41 procent av marknadsvärdet utgör osysselsatt kapital. När del av kassan sätts i arbete borde en viss hävstång uppstå.

Frågan är hur pass väl bolaget hittar en kompletterande förvärvskandidat, priset och synergier i verksamheten.

Skribenten äger aktier i bolaget.